Lønn og lønnsforhandlinger

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om størrelsen på arbeidstakers lønn eller retten til lønnsforhandlinger. Lønn er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidstakeres rett til årlig lønnsjustering og lønnsforhandlinger kan følge av en tariffavtale som arbeidsgiver er bundet av, den enkelte arbeidstakers arbeidsavtale eller virksomhetens interne reglement.

I norsk arbeidsliv forhandles lønn både på sentralt og lokalt nivå, og en del tariffavtaler har bestemmelser om begge deler. Det finnes også tariffavtaler som kun har sentrale forhandlinger, og avtaler med kun lokal lønnsdannelse. Forhandlinger på sentralt nivå innebærer drøfting mellom avtalens parter, mens det på lokalt nivået gjerne holdes lønnssamtaler og forhandles mellom partene i bedriften eller virksomheten.

Lokale lønnsforhandlinger

De fleste av Ledernes tariffavtaler har ingen bestemmelser om lønnsforhandlinger på sentralt nivå, og lønnsfastsettelsen foregår derfor lokalt ute på arbeidsplassene. Forhandlingene foregår typisk mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte i en bedrift, og partene skal forhandle både om rammen for lønnsoppgjøret og om hvordan den skal fordeles mellom de ansatte. I lokale lønnsoppgjør deler man ofte rammen i generelle og individuelle tillegg. Det generelle tillegget gis til alle, mens potten for individuelle tillegg gis til enkelte etter bestemte kriterier som partene skal søke å bli enige om.

Ramme i lokale lønnsoppgjør = Generelle tillegg + Individuelle tillegg

I forhandlingene skal det tas utgangspunkt i den økonomiske virkeligheten bedriften befinner seg i. Det er vanlig, og ofte avtalefestet, at det er fire kriterier som skal legges til grunn:

  • bedriftens økonomi
  • fremtidsutsikter
  • produktivitet
  • konkurranseevne

Individuelle forhandlinger/lønnssamtale

I tillegg til kollektive lønnsforhandlinger er det i enkelte av tariffavtalene våre nedfelt en rett til å individuelt forhandle om lønn eller at det skal gjennomføres en lønnssamtale. Ved individuelle lønnsoppgjør er det i stor grad opp til deg som enkeltperson å legge frem dine beste argumenter for hvorfor du fortjener høyere lønn.

Medlemmer som ikke er omfattet av en slik tariffavtale, har normalt ikke denne forhandlingsretten. Du kan fremdeles be om en lønnssamtale, men ledelsen er ikke forpliktet til å forhandle lønn med deg. Her ivaretas gjerne lønnsøkningen av en lønnsregulering på et gitt tidspunkt hvert år, typisk i regi av hva som er avtalt i arbeidsavtalen eller personalhåndboken. Arbeidsgiver vil likevel i kraft av sin styringsrett være den som i utgangspunktet beslutter om det skal gis en lønnsjustering og eventuelt størrelsen på denne.

Du vil finne ytterligere informasjon i vår lønn- og forhandlingsbrosjyre som du finner her. I denne brosjyren går vi nærmere inn på både kollektive- og individuelle lønnsforhandlinger, samt forklaringer på noen sentrale ord og uttrykk som brukes i forhandlingene.