Her ser du to strandstoler på en strand med vakkert utsyn over havet.

Fakta om ferie og feriepenger

Det er sommer og ferietid, og mange har spørsmål om ferieavvikling og feriepenger. Ferieloven gir alle arbeidstakere både en rett og en plikt til å ta ferie. Loven gir samtidig rett til feriepenger som skal kompensere for bortfallet av lønn under ferien.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Sist oppdatert

Hvor mye ferie har du krav på?

Ferieloven gir rett til minst 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes alle hverdager inkludert lørdager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Loven gir altså rett til fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Mange har en avtale- eller tariffestet rett på en femte ferieuke. Du som fyller 60 år i løpet av ferieåret har i tillegg et lovfestet krav på en uke ekstra ferie.

Arbeidsgiver har på sin side en plikt til å sørge for at du avvikler full ferie. Hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan ferie ikke pålegges. Dette kan være tilfellet for deg som har vært arbeidsledig eller bare jobbet deler av det foregående året.

Dersom du ikke får avviklet all ferien du har krav på etter loven, kan det inngås avtale om å overføre inntil 12 virkedager ferie til neste år. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Det er kun dersom du slutter i jobben, og du ikke har avviklet all ferie når arbeidsforholdet avsluttes, at du kan kreve å få lønn for ikke avviklet ferie utbetalt.

Kan du selv bestemme når du vil ha ferie?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige, er det arbeidsgiver som bestemmer. Du kan likevel kreve 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september.

Du som er 60 år bestemmer selv når du tar den ekstra ferieuken, med mindre tariffavtale sier noe annet. Arbeidsgiver må varsles minst to uker i forveien.

Når og hvordan skal feriepengene utbetales?

Feriepenger opptjenes året før ferien avvikles og utbetales i stedet for lønn i forbindelse med ferieavvikling. Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før ferien avvikles. Det er imidlertid vanlig praksis at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i mai eller juni. Dette kan gjøres på ulike måter, men ofte beregner arbeidsgiver ordinær lønn, trekker for alle feriedagene som skal avvikles i løpet av året og utbetaler alle opptjente feriepenger samtidig. Du får da vanlig lønn når ferien avvikles dersom denne avvikles på et annet tidspunkt.

Skatt

Feriepenger er ikke skattefrie, men normalt trekkes det ikke forskuddsskatt av feriepenger. På samme måte som det er “halv skatt” i desember, blir skatten i stedet fordelt over de resterende 10,5 månedene.

Opptjente feriepenger skal fremkomme på lønns- og trekkoppgavene gjennom året og på årsoppgaven fra arbeidsgiver.

Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Dersom du blir 100 % arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere samme år. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på jobb.

Hvis du blir syk før ferien starter, kan du også kreve at ferien utsettes. Kravet må fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien og dokumenteres med legeerklæring.

Kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestid?

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan du pålegges å avvikle ferie i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er kortere enn tre måneder. Ferie kan i så fall kreves avviklet innenfor rammene i ferieloven.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Opphør av arbeidsforhold

En arbeidstaker som ikke har avviklet all ferie når et arbeidsforhold avsluttes, kan kreve å få lønn for ikke avviklet ferie utbetalt. I realiteten får arbeidstaker da ofte igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Du skal i tillegg ha utbetalt feriepengene som er opptjent dette året fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje sammen med siste lønning. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Arbeidsgiver skal trekke forskuddsskatt fra feriepenger som utbetales når et arbeidsforhold opphører.