Gjenvalg på forbundsledelsen

Ledernes kongress, som ble gjennomført 10. og 11. juni på Bryggen i Bergen, valgte forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By for fire nye år. Kongressen fulgte også opp de historiske kongressvedtakene de siste årene rundt ny struktur for medlemsdemokratiet.

Dato

Audun Ingvartsen ble gjenvalgt som forbundsleder for fire nye år, og fikk stående applaus.

Forbundsleder Audun Ingvartsen åpnet kongressen og markerte at Lederne i nøyaktig samme by, Bergen, og på nøyaktig samme dag for 111 år siden, 10. juni 1910, ble etablert. Han gikk også gjennom bakgrunnen for omorganiseringen av Lederne, og hvordan dette har utviklet seg de siste årene.

– Jeg ønsker at Lederne skal være en pådriver for å få folk tilbake på jobb, og få i gang igjen samfunnet, poengterte Ingvartsen.

De fleste deltakerne var med fysisk i salen på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. De som av covid-19-relaterte årsaker ikke kunne delta fysisk kunne delta digitalt. Smittevern ble hensyntatt etter myndighetenes råd og pålegg.

Statsminister Erna Solberg ønsket kongressen velkommen til verdens vakreste by.

Statsministeren og varaordføreren
Etter at statsminister Erna Solberg hadde ønsket kongressen velkommen til verdens vakreste by, gikk Bergens varaordfører Rune Bakervik (Ap) på scenen og trakk det store bildet rundt Ledernes historiske opprinnelse og utfordringene koronaen har gitt for mange i arbeidslivet.

– Det eneste som er sikkert er at sammen er vi sterkere, og at flere organiserte arbeidstakere styrker den norske arbeidslivsmodellen. I Norge skal vi ha et samfunn med små forskjeller, lik lønn for likt arbeid og et arbeidsliv som gjenspeiler hele befolkningen, poengterte Bakervik.

Bergens varaordfører Rune Bakervik ønsket kongressen velkommen til Bergen. Foto: Lars Wiggen.

Kongressens vedtakssaker
Nestleder Liv Spjeld By innledet til sentralstyrets beretning for 2020 og vedtakssaker. Sentralstyremedlem Willy André Vedå gikk gjennom Ledernes årsregnskap for 2020. Det ble referert til eksternrevisors rapport, og leder for kontrollutvalget, Trond Nakkestad, gikk gjennom kontrollutvalgets rapport. Alt ble enstemmig vedtatt.

Forslag om nytt godtgjøringsregulativ ble presentert av sentralstyremedlem Simen Steigedal. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det nye regulativet iverksettes med virkning fra kongressens avslutning 11. juni 2021.

Nytt prinsipprogram
Nestleder Liv Spjeld By innledet til sentralstyrets forslag til nytt prinsipprogram for Lederne. Utvalgsmedlem Solveig Methi gikk så gjennom delkapittelet om arbeidsliv og reell medbestemmelse for alle. Utvalgsleder Jana Jarosova la frem delkapittelet om likestilling og mangfold. Utvalgsmedlem Christian Pollock Fjellstad la frem delkapittelet om kompetanse, god utdanning og livslang læring for alle. Utvalgsmedlem Per Helge Ødegård gikk gjennom delkapittelet om teknologi og bærekraft – ren energi i et moderne velferdssamfunn.

Kongressen debatterte forslaget og vedtok en mindre justering om at «Lederne mener hovedregelen skal være faste stillinger. Det skal brukes minst mulig innleie og midlertidige stillinger.». Det reviderte prinsipprogrammet ble enstemmig vedtatt.

Rammebudsjett 2022 – 2023
Sentralstyremedlem Nina Ekjord Øyen innledet til sentralstyrets forslag til rammebudsjett for 2022 og 2023. Rammebudsjettet er utarbeidet utfra forventede inntekter og kostnader i den aktuelle perioden. Forslaget til rammebudsjett for 2022 og 2023 ble vedtatt.

Hovedstyret gis fullmakt til å tilpasse de årlige budsjettene i overensstemmelse med de inntekter (medlemstall) og kostnader som er forventet på det tidspunktet de årlige budsjettene vedtas

Liv Spjeld By ble gjenvalgt som nestleder for fire nye år, og fikk stående applaus.

Valg på sentrale verv
Mot slutten av første dag ble det gjennomført valg etter vedtektene. Valgkomiteens leder Kjell Arne Skålevik orienterte om valgkomiteens innstilling på forbundsleder (Audun Ingvartsen), nestleder (Liv Spjeld By) og kontrollutvalg (gjenvalg på dagens medlemmer), og redegjorde for hva valgkomiteen hadde lagt vekt på i sin vurdering.

Det kom ikke forslag på andre kandidater, og det ble gjennomført skriftlig avstemming på forbundsleder og nestleder. Totalt var det 67 stemmeberettigede som avga stemme. Ingvartsen ble gjenvalgt for fire nye år med 54 stemmer. By ble gjenvalgt for fire nye år med 62 stemmer. Kontrollutvalget ble gjenvalgt for fire nye år ved akklamasjon, med Trond Nakkestad som fortsatt leder.

Sentralstyrets innstilling til ny valgkomité ble vedtatt av kongressen ved akklamasjon. Det nye hovedstyret, som bygger på etableringen av de 18 nye avdelingene, ble presentert for kongressen av forbundsleder Audun Ingvartsen. Kongressen bekreftet enstemmig de nye hovedstyremedlemmene.

Resolusjon: “Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten”
Hovedstyremedlem Christian Pollock Fjellstad presenterte dette forslaget til resolusjon for kongressen:

“Lederne ser med bekymring at graden av innleide arbeidstakere og sosial dumping øker. Dette gir et samfunn der stadig færre velger å organisere seg og den norske samarbeidsmodellen vakler. Når store utenlandske aktører nekter sine ansatte å organisere seg og våre tradisjonelle industrier og utdanningsinstitusjoner taper terreng, da trues velferden i Norge.

Lederne vil ta sitt medansvar for et velfungerende trepartssamarbeid og tror på et produktivt arbeidsliv der god ledelse og samhold skaper verdier for samfunnet vi lever i. Et organisert arbeidsliv er løsningsorientert og kjennetegnes av høy grad av tillit, der den enkelte opplever stor frihet under ansvar. Lederne jobber for et bærekraftig arbeidsliv, tuftet på prinsippet om de ansattes rett til reell medbestemmelse og innflytelse.

Den norske arbeidslivsmodellen må videreutvikles gjennom høyere organisasjonsgrad, og den norske eierskapsmodellen må sikre økte verdier på norske hender. Et konstruktivt trepartssamarbeid sikrer omstilling for et bedre norsk arbeidsliv og velferden i Norge. Dette påkrever aktiv og god ledelse fra arbeidstakere, arbeidsgivere og den norske stat.”

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt av kongressen. Den skal løftes opp fra Ledernes prinsipprogram. Tematikken skal prioriteres i den kommende fireårsperioden og aktivt kommuniseres.

Det ble delt ut flere hedersmerker på Ledernes kongress. Her de kvinnelige mottakerne med nestleder Liv Spjeld By (f.v.): Solveig Methi, Bjørg Gjelsten, Jenny Fortun, Nina Ekjord Øyen og Kari Rørvik. Forbundsleder Audun Ingvartsen fikk også hedersmerke. Foto: Lars Wiggen.
Publisert i Nytt fra Lederne