Gratulerer med 1. mai!

1. mai er en dag for å feire solidaritet og samarbeid. I en tid preget av uro og trusler mot freden og samarbeidet i Europa, er det viktig å minne om den historiske rollen god ledelse og arbeiderbevegelsen har spilt.

Tekst
Liv S. By og Audun Ingvartsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Illustrasjon
Canva
Dato

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ble etablert etter første verdenskrig som en del av fredsslutningen, basert på forståelsen av sosial sikkerhet som avgjørende for varig fred. ILO og hele den internasjonale arbeiderbevegelsen jobber for sterke og universelle arbeidstakerrettigheter, sosial beskyttelse og et godt samarbeid med arbeidsgiverorganisasjoner og myndigheter.

Tett samarbeid

Lederne samarbeider tett med ledere over hele Europa, herunder søsterorganisasjoner i Norge og Sverige, samt andre europeiske organisasjoner som CEC og Feccia. Gjennom dette nettverket, som består av mer enn en million europeiske ledere, etableres felles standarder og retningslinjer for et samlet europeisk arbeidsmarked.

Kampen for arbeidstakerrettigheter starter ofte på den enkelte arbeidsplass, og lokale utfordringer finner som oftest sin løsning lokalt. Allikevel møter vi ofte utfordringer som gjelder alle arbeidstakere. Mange arbeidsplasser og arbeidstakere i hele Europa preges av usikkerhet, når det grønne skiftet og teknologisk utvikling presser frem smertefulle endringer og omstillinger.

Innsikt, forankring og eierskap

For å sikre arbeidsplasser og bærekraftige resultater, kreves det innsikt i de omfattende politikk- og lovgivningsprosesser som pågår, det kreves forankring og eierskap til disse prosessene, og ikke minst krever det godt lederskap. Rettferdig omstilling gjennom kompetent og godt lederskap er målsettingen for et stort felles prosjekt som dette nettverket lanserer i disse dager.

Tidvis kan ledere føle seg alene med et tungt ansvar, omfattende krav og store beslutninger som må tas alene før de deles med andre. Likevel er ikke ledere alene, verken på eller utenfor arbeidsplassen. De utgjør en del av et fellesskap som kan søke støtte hos andre ledere og gjennom vårt nasjonale og europeiske ledernettverk.

Viktigheten av et solid nettverk

For Lederne og Norge – som står utenfor EU – er deltakelse i disse store nettverkene en verdifull og svært nyttig lyttepost for så tidlig som mulig å forstå beslutninger og gi oss innsikt i den utviklingen som vi ofte uansett blir en del av.
Ledernes engasjement og samarbeid med felles europeiske ledere er likevel først og fremst et solidarisk prosjekt der samarbeid og dialog er med på å sikre at Europa fortsetter å være et ledende kraftsenter for arbeideres rettigheter og sikkerhet på arbeidsplassen.

Gratulerer med dagen!

Liv Spjeld By, nestleder
Audun Ingvartsen, forbundsleder

Publisert i Nytt fra Lederne