Høringssvar fra Lederne: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Her gjengis Ledernes høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet i sin helhet:

Høringssvar fra Lederne: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Det vises til forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.

Gjeldende arbeidsmiljølov inneholder en stor grad av fleksibilitet som gir mulighet til å avtale nødvendige tilpasninger til hovedreglene. Lederne er opptatt av at denne fleksibiliteten og hensynet til jevnbyrdighet i arbeidsmiljøloven videreføres på god måte.

Lederne mener derfor at overføring av kompetanse fra arbeidstilsynet til tvisteløsningsnemda vil være i tråd med disse synspunktene, men mener derimot at en endring av ordlyden i arbeidsmiljølovens § 10-4(3) fra urimelig til åpenbart urimelig kan svekke arbeidstakers vern.

Lederne mener at det er til det beste for alle parter i et arbeidsforhold at interessetvister som oppstår, holdes og løses på et så lavt nivå som mulig.

Forbundsleder Audun Ingvartsen

Kompetanseoverføring til Tvisteløsningsnemda
Lederne mener at det er til det beste for alle parter i et arbeidsforhold at interessetvister som oppstår, holdes og løses på et så lavt nivå som mulig.

Lederne er enig med departementet i at en interessetvist om beregningsmåte av arbeidstid for beredskapsvakt kan falle utenfor arbeidstilsynets kjerneområde. Arbeidstilsynet kan også for mange virke skremmende, noe som kan føre til at en av partene eller begge kvier seg for å ta saken videre, og at konfliktene derfor ikke løses på en god måte. Dette er ikke en heldig konsekvens.

Dersom saken må tas videre, er det fornuftig at et partsrepresentert organ er neste nivå opp. Det vil kunne bidra til at partene lettere finner en løsning, samtidig er det praktisk fornuftig da tvisteløsningsnemda allerede besitter en bred kompetanse på tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Lederne mener at tvisteløsningsnemda har fungert godt som et lavterskeltvisteløsningsorgan, noe som også i stor grad har bidratt til å avlaste domstolene. Lederne støtter derfor departementets forslag på dette punktet.

Adgang til å fastsette annen beregningsmåte
Før lovendringen i 2015, skulle 1/5 av beredskapsvakten som hovedregel regnes med i den alminnelige arbeidstid. Etter endringen ble brøken satt til 1/7 da man mente at de teknologiske nyvinningene bidro til at en beredskapsvakt var mindre belastende for arbeidstaker.

Denne endringen bidro til at arbeidsgiver fikk et større handlingsrom til å fastsette en lavere brøk ved beregning av arbeidstid under beredskapsvakt. På bakgrunn av dette ble ordlyden endret fra «åpenbart urimelig» til «urimelig» slik at det ville være noe enklere for både arbeidstaker og arbeidsgiver å henvende seg til Arbeidstilsynet for å få en vurdering av om den fastsatte brøken er rimelig ut fra de belastninger og ulemper den aktuelle beredskapsordning medfører. Dette innebærer at Arbeidstilsynet i dag har en noe videre adgang til å overprøve beregningen enn tidligere, og at arbeidstaker har en rimelig klageadgang. Lederne mener at det gir en viss balanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere at ikke kravet til å reise tvist legges for høyt og at ordlyden slik den er i dag, beskytter dette. Lederne er derfor redd for at en endring fra «urimelig» til «åpenbart urimelig» vil bety en endring i styrkeforholdet i favør av arbeidsgiver, og at det vil svekke arbeidstakers klageadgang.

Lederne mener at forslaget er en unødvendig innstramming av lovverket og at det svekker arbeidstakernes mulighet til å nå fram med krav om en annen beregningsmåte enn det som er lovens hovedregel. Lederne støtter derfor ikke departementets forslag.”

Oslo, 13.02.2018

Audun Ingvartsen /s/
Forbundsleder, Lederne

Publisert i Nytt fra Lederne