Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Lederne
Dato

Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet) la 20. mars frem resultatene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) og spørreundersøkelsen for 2023.

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet er en undersøkelse som gjennomføres hvert år for å måle utviklingen av risikonivået i petroleumsvirksomheten i Norge.

Positiv utvikling offshore, negativ utvikling på landanlegg
Rapporten er resultat av mange år med konstruktivt, partssammensatt arbeid, og undersøker en rekke ulike sider ved olje- og gassproduksjon i Norge.

Det er et omfattende tallmateriale som ligger bak rapporten, og som burde gi mye lærdom til å styrke det forbyggende arbeid på ulike nivå: Bransje, sektor og på den enkelte virksomhet.

Sikkerhetssituasjonen er god på offshore installasjoner og virksomhet, men går i feil retning på landanlegg. Det ble etterlyst et krafttak for å bedre situasjonen på land. Oppfordringen var å lære fra det som gjøres offshore.

– På landanleggene har det nå vært en negativ utvikling i flere år, og vi ser at den fortsetter i 2023, med en markant økning i hendelser med storulykkepotensial og en fortsatt negativ utvikling når det gjelder personskaderisiko. Dette er ikke godt nok, konstaterer Havtil-direktør Anne Myhrvold.

Det er også en delvis negativ utvikling på etterslep på vedlikehold, noe som kan øke ulykkesrisikoen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen sammen med utgående medlem av sikkerhetsforum for Lederne, Equinor-pensjonist, Terje Hærland. Med mikrofon, NITOs representant Jorunn Birkeland.
Forbundsleder Audun Ingvartsen sammen med utgående medlem av sikkerhetsforum for Lederne, Equinor-pensjonist, Terje Hærland. Med mikrofon, NITOs representant Jorunn Birkeland.

RNNP – Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet
Undersøkelsen samler data fra arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter for å vurdere risikoen og effekten av sikkerhetsarbeidet i bransjen. Rapporten gir et omforent bilde av utviklingen av ulike forhold knyttet til sikkerheten i petroleumsvirksomheten, og den er et viktig verktøy for å identifisere områder som krever spesiell oppmerksomhet for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.

Formålet med RNNP er å:

  • Måle effekten av HMS-arbeidet i næringen.
  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for HMS og hvor innsats for å identifisere årsaker må prioriteres for å forebygge uønskede hendelser og ulykker.
  • Øke innsikten i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet, for å gi beslutningsunderlag for industri og myndigheter om forebyggende sikkerhet og bered­skapsplanlegging.

Her kan du lese hele rapporten.

 

Publisert i Olje og gass