Kjersti Myrjord vant ankesak mot Posten

Etter å ha blitt oppsagt som distribusjonsleder i Posten, og med påfølgende to lange år med saksgang i to rettsinstanser, vant Kjersti Myrjord endelig sin sak i Gulating lagmannsrett mot Posten Norge AS om usaklig oppsigelse. Posten ble i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning til Kjersti med 75 000 kroner og dømt til å betale saksomkostningene for to instanser med omtrent 670 000 kroner. Saken er oppdatert 20. mai 2016 kl. 20.15.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Dato
Les domsavsigelsen her (pdf).

Det var med enorm lettelse og gledestårer at Kjersti Myrjord fikk domsavsigelsen i lagmannsretten 19. mai.

– Dette er helt fantastisk! Jeg er så vanvittig glad for all den støtten jeg har fått gjennom en lang og veldig tøff periode. Lederne og advokaten min har vært der fra dag én, og jeg hadde virkelig ikke greid dette uten deres hjelp, jubler Myrjord

Myrjord ble i 2014 oppsagt fra sin distribusjonslederstilling i Posten, i forbindelse med at selskapet slo sammen en rekke enheter i Region Vest. Ti driftsenheter ble slått sammen til fem, og flere enheter var involvert i omstillingen.

Selv med omtrent 20 års ansiennitet opptjent i Posten ble hun oppsagt fra sin stilling som distribusjonsleder. Samtidig var det flere distribusjonsledere som fikk beholde jobbene i de berørte distriktene, med kortere ansiennitet enn henne. Myrjord ble tilbudt stilling som postbud, selv om Posten visste om at hun ikke kunne jobbe i den foreslåtte stillingen.

Advokat Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co.
Advokat Oddvar Lindbekk i advokatfirmaet Norman & Co.

Gikk rettens vei
Etter å ha vurdert saken med organisasjonen Lederne og advokat Oddvar Lindbekk, brakte hun saken inn for rettssystemet. I Bergen tingrett ble Posten frifunnet i 2015, men Myrjord anket dommen til lagmannsretten. Etter to år fikk hun torsdag endelig medhold i anførslene om at utvelgelsen av lederstillingene var usaklig, og at ansiennitetsprinsippet ble brukt på en usaklig måte.

– Vi har hele tiden vurdert dette som en prinsipielt viktig sak som skulle føre til at oppsigelsen ble kjent ugyldig, kommenterer Lindbekk.

Sakens kjerne
Lederne mener at Posten utførte et mistenkelig trekk like før nedbemanningen. Høsten før nedskjæringene ble tre distribusjonsledere ansatt på et tidspunkt da det ikke var overtallighet i selskapet. Grunnen for de tre ansettelsene var at Posten trengte ekstra lederkraft til omstillingene som skulle foretas. Disse tre nyansatte ble skjermet, og ikke vurdert under nedbemanningen.

Det mest sentrale var likevel at retten kom til at Posten overså at omfanget av utvelgelseskretsene i nedbemanningen ble for små, noe som i sin tur gjorde ansiennitetsvurderingen usaklig. Paradoksalt nok har Posten etterstrebet nettopp det å begrense sine utvelgelseskretser mest mulig. Posten har i protokoller og under hovedforhandling fremholdt at det er en «bærebjelke for Posten å redusere utvelgelseskretsen mest mulig», og at bruken av de små kretsene og en ren ansiennitet har vært benyttet for å gi forutsigbarhet og trygghet under omstilling.

– Gulating lagmannsrett har gitt oss medhold i det motsatte, nemlig at dette tvert imot ga redusert forutberegnelighet og har åpnet for vilkårlige utslag og konkret urimelighet, forklarer advokat Lindbekk.

I retten og i protokoll fra forhandlingsmøte kom det også frem at Posten ikke engang hadde vurdert hvorvidt sammenslåingen av to og to enheter var for snever.

– Dette er oppsiktsvekkende når man inntar det motsatte utgangspunktet fra det som følger av loven, nemlig at utgangspunktet for utvelgelsen er virksomheten som sådan, understreker advokat Lindbekk, og fortsetter;

– Dommen slår også fast det som burde være en logisk og åpenbar sammenheng mellom utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier, men som Posten har nektet å forholde seg til. Posten har anført at man skal kunne se på ”minikretser”, og at bruken av ansiennitet uansett ville bekrefte at utvelgelsen er saklig. Dommen slår tvert imot fast det vi har anført; at kombinasjonen av de små kretsene og en ren ansiennitet ikke var saklig, sier Lindbekk.

Posten har dermed misforstått lovligheten ved sine kriterier for utvelgelseskretser og –kriterier, noe som fikk lagmannsretten til å gi Myrjord den seieren som Lederne og Lindbekk bisto med. Lindbekk omtaler dagens dom som en grand finale og berømmer Myrjord for sin utholdenhet og sitt positive engasjement i løpet av sakens gang.

Om fremtiden til Myrjord i Posten, sier Lindbekk;

– Under saken ble det fremlagt oppdatert oversikt fra Posten som viser at det for tiden er i hvert fall tre ledige distribusjonsleder-stillinger i Bergen omegn, så vi forventer at Kjersti blir forespurt hvilken stilling hun foretrekker, og at hun er i normal jobb på mandag.

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne