– Partssamarbeidet på norsk sokkel under press

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie la i dag frem den første stortingsmeldingen om HMS på sokkelen siden 2011. Her ble det slått klart fast at regjeringen sin ambisjon er at Norge fortsatt skal være verdensledende på HMS.

Tekst
Sigve Medhaug
Dato

Ifølge statsråden er både myndighetene og partene enige om at sikkerhetsnivået på norsk sokkel er høyt, og at det har vært en positiv utvikling over tid.

– Men vi har fått signaler om at partssamarbeidet er under press, og Petroleumstilsynet (Ptil) må bruke alle sine virkemidler når det er nødvendig, sa statsråden under dagens presentasjon.

Stortingsmeldingen som ble presentert baserer seg i stor grad på rapporten fra det partssammensatte utvalget ledet av professor Ole Andreas Engen fra Universitetet i Stavanger. Hovedkonklusjonene som blir videreført fra gruppens arbeid og inn i stortingsmeldingen er at dagens HMS-regime i all hovedsak er velfungerende og bør videreføres og utvikles. Samtidig presiserer Hauglie at Ptil må bruke alle mulige virkemidler for å sikre sikkerheten på sokkelen. Hun antydet dermed langt på vei at de gjerne må bli hardere i klypa enn de er pr. i dag.

Det at Ptil må evne å spille på hele registeret av virkemidler var et av Ledernes hovedpunkt inn i den partssammensatte arbeidsgruppen og vi er glade for å se at innspillet blir videreført i Stortingsmeldingen og regjeringens signaler til tilsynet.

Ministeren understreket næringens ansvar for å opprettholde et verdensledende HMS-nivå, og at alternativet til dette er økt kontroll, økt revisjonsaktivitet og økt inngripen fra myndighetene sin side. Ved å videreføre dagens regime basert på tillit og samarbeid har en muligheten til å unngå dette, men det forutsetter at næringen er seg sitt ansvar bevisst.