Påtvungent språk er en sikkerhetsrisiko for kysten

Kystverket vil pålegge bruk av engelsk i all kommunikasjon mellom sjøtrafikksentralene, loser og båter selv om alle snakker norsk. Ledernes nestleder Liv Spjeld By, som selv bor i Bergen, er svært kritisk. - Det snakkes mer enn 80 prosent norsk hos sjøtrafikksentralen på Fedje. Et krav om kun engelsk i Norge fremstår derfor som absurd, mener hun.

Dato

Bildet ovenfor: Fedje sjøtrafikksentral. Foto: Haakon Nordvik/Kystverket.

Flere organisasjoner reagerer nå på Kystverkets forslag. Et overveldende flertall av fartøyene som seiler i sjøtrafikksentralenes virkeområder snakker skandinavisk.

Nestleder Liv Spjeld By

– Om dette forslaget går igjennom må eksempelvis fergetrafikken i våre mange fjorder kommunisere til trafikksentralene på engelsk. Påtvunget engelsk som arbeidsspråk er en klar sikkerhetsrisiko. Om denne utviklingen fortsetter kan dessuten norsk som offisielt språk forsvinne for stadig flere bransjer. Slik underminerer vi og fremmedgjør vårt eget språk. Kystverkets forslag om nytt språkkrav fremstår som utarbeidet med en teoretisk tilnærming, mener By.

Kystverket foreslår altså å pålegge bruk av engelsk i all kommunikasjon med båter langs hele norskekysten. Det jobbes nå med dette i Sjøfartsdirektoratet og samferdselsdepartementet.

– Går Kystverkets forslag gjennom betyr det at hvis en norsk skiper roper opp på norsk, og blir besvart på norsk, har forskriften blitt brutt. En endring i språkkravet snevrer inn handlingsrommet trafikklederen har til å kommunisere på sikrest mulig måte, presiserer hun.

Behold dagens regelverk
I dag svarer trafikksentralene opp på norsk/skandinavisk om de kalles på norsk/skandinavisk. Likeledes svarer de på engelsk om det er språket de kalles opp på.

– Dette fremstår som fornuftig og sikkerhetsfilosofisk riktig. Skal man som nordmann være påtvunget å snakke engelsk i en kritisk situasjon, oppstår raskt farlige situasjoner når sekunder og minutter ikke kan kastes bort i nøling eller språklige misforståelser.

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor man skal pålegges å snakke engelsk når vi allerede har godt fungerende regelverk, rutiner og praksis ved valg av språk i kommunikasjon mellom trafikksentral og fartøy slik det er i dag. Dagens regelverk bør videreføres, understreker Liv Spjeld By.