Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Positive tall om skader på sokkelen – men Equinoruttalelser vekker bekymring

På norsk sokkel har det aldri vært registrert så få hendelser som kan gi storulykke som i 2018. Men nylige uttalelser fra Equinor om en grense for antall nordmenn blant nyansatte, vekker bekymring for fremtiden.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Det var onsdag 10. april at Petroleumstilsynet (Ptil) la frem tall som viser en positiv utvikling på flere områder, blant annet når det gjelder storulykkerisiko.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ledernes forbundsleder, Audun Ingvartsen, og Ledernes medlem i Sikkerhetsforum, Terje Herland, gleder seg over de gode resultatene i 2018. De påpeker imidlertid at HMS er ferskvare som det må jobbes systematisk med hver dag innenfor rammene til den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet.

– Når vi vet at en svært stor andel av Equinors norske ansatte går av med pensjon i løpet av få år, og selskapet samtidig sier at halvparten av de nyansatte ikke skal være norske, gjør det oss bekymret for den norske kulturen som har sørget for disse gode HMS-tallene. Det er langt fra gitt at ansatte med bakgrunn i helt andre arbeidslivskulturer forstår mekanismene og vårt funksjonelle regelverk, påpeker de.

Høyt sikkerhetsnivå

Anne Myhrvold, direktør for Petroleumstilsynet.

Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet (Ptil) karakteriserte under fremleggelsen av tallene sikkerhetsnivået i bransjen som høyt, og gledet seg over gode resultater.

– Vi ser en positiv trend når det gjelder storulykkerisiko, blant annet med færre hydrokarbonlekkasjer. Det var ingen dødsulykker i fjor, og vi ser også en reduksjon i antall personskader for norsk sokkel, sa Myhrvold.

Hun er likevel ikke helt fornøyd. Hun mener fortsatt det skjer for mange lekkasjer, for mange hendelser knyttet til fallende gjenstander og for mange personskader.

– Vi kan ikke slå oss til ro med dette. Det er ikke godt nok, sa Myhrvold.

Fortsatt mange uønskede hendelser
Antall hendelser med potensial for å føre til storulykker har vist en positiv utvikling siden 2002. I 2018 var det 31 slike hendelser, og det er laveste antall hendelser som er registrert siden målingene startet.

Det ble registrert syv ikke-antente hydrokarbonlekkasjer i 2018, mot ti året før. Dette er det nest laveste antallet slike hendelser som er registrert. Det er fem år siden det ble registrert en hydrokarbonlekkasje i den alvorligste kategorien.

I fjor var det 14 brønnkontrollhendelser, 13 av disse var i laveste risikokategori og én i mellomste kategori. Det ble registrert seks skader på konstruksjoner og maritime systemer, tilsvarende tall for 2017 var fem.

På sokkelen ble det i 2018 registrert 193 rapporteringspliktige personskader (mot 204 i 2017). Av disse ble 25 kategorisert som alvorlige personskader (mot 29 i 2017). På landanleggene ble det i 2018 rapportert inn ni hendelser med alvorlig personskade. Tilsvarende tall for 2017 er seks.