RNNP-rapporten: Antall alvorlige personskader på sokkelen øker

Petroleumstilsynets rapport «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP) ble publisert torsdag. Tallene for 2017 viser en positiv utvikling for storulykkeindikatorer, med færre hendelser og redusert potensial. Samtidig har det vært en økning i antall alvorlige personskader.

Dato

Spørreundersøkelsen viser at arbeidstakerne har et mer negativt syn på flere forhold knyttet til HMS-styring, opplevd risiko og arbeidsmiljø enn tidligere. Tillitsvalgt for Lederne i Statoil, Terje Herland, var tilstede på presentasjonen.

– Historisk informasjon har begrenset verdi med hensyn til risikobildet. Det er derfor viktig at partene har kontinuerlig oppmerksomhet om godt sikkerhetsarbeid. Redusert storulykkerisiko kommer ikke av seg selv. Nå er det viktig at gode resultater ikke blir et hvileskjær, men at næringen fortsetter det systematiske arbeidet for å forbedre storulykkerisiko, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Det var én dødsulykke innenfor petroleumsvirksomheten i fjor. Den inntraff 7. desember på boreriggen «Maersk Interceptor» i forbindelse med håndteringen av en råvannspumpe som skulle senkes i posisjon. Løfteanordningen sviktet med resultat at én person falt i havet og én person ble skadet av stillasmateriell. Personen som falt i sjøen døde.

I 2017 ble det registrert 205 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel. 27 av disse ble klassifisert som alvorlige. I 2016 ble det rapportert 189 slike skader. 17 ble klassifisert som alvorlige.

– RNNP-tallene viser dessverre at antall alvorlige personskader på sokkelen øker. Etter flere år med nedgang, ser vi at det har vært en økning hvert år etter 2013, med unntak av 2016. Det er bekymringsfullt, sier Myhrvold.

I 2017 ble det for niende gang gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene. Mens RNNP utgis hver år, blir spørreundersøkelsen blant de ansatte i næringen gjennomført annethvert år.

På sokkelen viser resultatene fra spørreundersøkelsen en negativ utvikling de siste to årene. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse.

Noen av hovedfunnene i spørreundersøkelsen:

  • HMS-klimaindikatorene vurderes generelt dårligere i 2017 sammenlignet med 2015.
  • Opplevelsen av fare er totalt sett større i 2017 enn ved forrige måling.
  • Vurderingen av arbeidsmiljø viser at majoriteten av indikatorene har et signifikant dårligere resultat i årets måling. Dette gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.
Publisert i Olje og gass