Oljeplattform i solnedgang

– Skremmende at Ptil ikke følger opp bedre

- Det er skremmende at Petroleumstilsynet (Ptil) ikke følger opp viktige pålegg fra Riksrevisjonen når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhet overfor onshore- og offshorebaserte anlegg i petroleumsvirkomheten. Riksrevisjonens kritikk går i hovedsak på at Ptil i alt for stor grad ikke bruker kraftige nok reaksjonsmidler når det er behov for det, og at man stoler for mye på at oljeselskapene følger opp tilsynets pålegg. Det er helt i orden at man har tillit til selskapene, men når man gjentagne ganger opplever at viktige utbedringer ikke foretas, er det all grunn til å slå alarm.

Tekst
Tor Hæhre
Dato
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Det sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, etter at Riksrevisjonen 15. januar la fram sin rapport om HMS-arbeidet i petroleumsindustrien. Riksrevisjonen har undersøkt praksisen på Goliat, Songa Endurance, Mongstad og Nyhamna.

På Goliat ble det avdekket gjentatte brudd på sikkerhetsbestemmelsene, uten at påleggene ble rettet opp. På Songa Endurance var det en alvorlig brønnkontrollhendelse i 2016 med brudd på egne prosedyrer. Riksrevisjonens konklusjon er at Ptil ikke har fulgt opp pålegg som følge av denne og andre hendelser.

På Mongstad dreier det seg i hovedsak om vedlikeholdsproblematikk, blant annet i form av en gasslekkasje høsten 2016. Det er ikke foretatt nødvendige utbedringer. Det er også avdekket alvorlige problemer med IKT-sikkerhet. Det ble foretatt en utsourcing av IKT til India uten at det ble foretatt tilstrekkelig kontroll av virksomheten. Konklusjonen er at Ptil i for stor grad stolte på at dette ville bli ordnet.

I alle disse tilfellene mente Riksrevisjonen at det er innsparingstiltak som i stor grad ligger til grunn for problematikken.

På Nyhamna mottok Ptil flere henvendelser om fryktkultur, men her har Riksrevisjonen konkludert med at Ptil fulgte opp disse henvendelsene i tilstrekkelig grad.

Hovedkonklusjonene fra Riksrevisjonen er som følger:

  • Regelverksavvik og pålegg følges i flere tilfeller ikke opp av selskapene. Det byr på utfordringer for den tillitsbaserte modellen for oppfølging av petroleumsvirksomheten.
  • Det er alvorlig at Petroleumstilsynets tilsynspraksis i liten grad har hatt ønsket effekt.
  • Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk bidrar ikke godt nok til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger ikke alltid godt nok opp at avvik rettes opp.
  • Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, og undersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

Riksrevisjonen mener at den oppfølgingen som Ptil foretar ikke er godt nok dokumentert, selv om prosedyrene er fulgt. Konsekvensen er at den offisielle informasjonen om saksbehandlingen ikke er fullstendig.

Anbefalinger

Riksrevisjonen gir følgende anbefalinger til arbeids- og sosialdepartementet:

  • sikre at Petroleumstilsynet i større grad gjennomfører risikobaserte kontroller av at regelverksavvik utbedres og at pålegg etterleves.
  • sikre at Petroleumstilsynet tar i bruk tilgjengelige reaksjonsmidler overfor selskapene der dette er påkrevd, og trapper opp bruken av strengere reaksjonsmidler etter behov.
  • utvikle en mer relevant måte å måle resultater og effekter av tilsynets virksomhet som dekker behovet for styringsinformasjon.
  • sørge for at Petroleumstilsynet følger opp IKT-sikkerhet i petroleumsvirksomheten på en bedre måte

– Riksrevisjonen er Stortingets eget kontrollorgan, og det burde være en selvfølge at pålegg herfra følges opp. Dette har i høyeste grad med de ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø å gjøre. Jeg forutsetter at Ptil tar påleggene som er nedfelt i Riksrevisjonens rapport på det største alvor, og at nødvendige tiltak for å bedre situasjonen umiddelbart settes i verk, sier Audun Ingvartsen.