Unyansert om oljestopp

– FNs klimapanel peker på sammenheng mellom klimautslipp og de negative værforholdene rundt om i hele verden. Flere aktører tror feilaktig at den eneste løsningen for å snu den negative klimautviklingen er at vi i Norge stopper all olje- og gassutvinning, sier Hans Fjære Øvrum, avdelingsleder for Ledernes medlemmer i avdelingen for teknikere og fagarbeidere innenfor olje- og gassektoren, og nestleder i Equinoransattes forening (Eqaf).

Tekst
Redaksjonen
Dato

Mange innen olje- og gassnæringen føler nå en uro for fremtiden, og en stigmatisering som arbeidstakere i en bransje der de vil være en del av løsningen, ikke problemet.

Kull er verstingen
Hans Fjære Øvrum er avdelingsleder for Ledernes medlemmer i avdelingen for teknikere og fagarbeidere og nestleder i Equinoransattes forening (Eqaf).

– En plutselig avvikling av olje- og gassproduksjonen vil føre til at verdensøkonomien kollapser, blant annet fordi transport av varer skjer i hovedsak med bruk av fossile brensler. Slik vil det være lenge fordi vi har ikke alternativer. Det er kullet som må fases ut først, mener Øvrum.

Den største kilden til utslipp fra verdens energiproduksjon er kull, og norsk olje og gass har faset ut mye av den kullbaserte energiproduksjonen i Europa. Norsk gass har for eksempel vært med på å fase ut kull i Storbritannia, som har medført at de har redusert sine utslipp.

Øvrum mener at den norske debatten er unyansert, og diskusjonen om at vi skal kutte ut å lete etter gass og olje i Norge er med på å tåkelegge muligheten for å finne de gode løsningene.

– Mange politikere har lettvinte løsninger, og gir få konsekvensvurderinger av hva løsningene vil medføre av ulemper og kostnader for samfunn og hver enkelt arbeidstaker. Ofte har forslagene minimale betydninger for de globale utslippene, men stor betydning for den enkelte og næringslivet, sier Øvrum.

Veien videre

– Lederne stiller seg bak at vi som nasjon har en moralsk forpliktelse til å investere til nye og fremtidsrettede løsninger for en mer bærekraftig og miljøvennlig energiproduksjon. Vi bør finansiere løsninger som på sikt kan bli lønnsomme og en del av det grønne skiftet, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Karbonfangst og lagring er et godt eksempel, mener Ingvartsen, der Norge nå går foran i en bransje som er ulønnsom i dag, og der vi bruker kompetanse som er bygget opp gjennom mange år som energinasjon. Dette var et av hovedpunktene i en rapport Lederne fikk utarbeidet i 2019 – Energinasjonen Norge – som pekte på Norges muligheter til fortsatt å være en ledende energinasjon inn i en grønn omstilling.

– Vi la frem fakta og utviklingsmuligheter for norsk energipolitikk, basert på fire satsningsområder. De fire områdene er karbonfangst og -lagring, hydrogen, bunnfast eller flytende havvind og utslippsfri prosessindustri, forklarer Ingvartsen

Ingvartsen peker på kapital, teknologi og metodikk fra olje- og gassindustrien som suksessfaktorer i en grønn industriomstilling. Han mener også at den politiske debatten nå må bli virkelighetsnær og konstruktiv, slik at Norge skal kunne være i førersetet i den grønne omstillingen.

– Foran det viktige stortingsvalget må vi følge opp politikernes rolle, slik at regjeringen og Stortinget setter retning, at virkemiddelapparatet utvides og koordineres, gjerne i samarbeid med EU. Det er avgjørende at et bredt politisk samarbeid fremmes, og at grønne tiltakspakker er mer ambisiøse og gjennomførbare.

– Vi trenger handlekraftige og voksne politikere nå – ikke om fire år, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.

Publisert i Nytt fra Lederne