Om Ledernes prinsipprogram

Prinsipprogrammet hviler på Ledernes verdier Tydelig, Inkluderende og Troverdig.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for arbeidstakere innenfor ledelse, tekniske og merkantile områder som tar ansvar for et velfungerende trepartssamarbeid. Vi tror på et produktivt arbeidsliv der god ledelse skaper verdier for samfunnet vi lever i, og løser utfordringer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Lederne ønsker et arbeidsliv med sterk involvering av de ansatte der den enkelte opplever stor frihet under ansvar. Dette arbeidslivet hviler på prinsippene i den norske arbeidslivsmodellen der trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter er en sentral bærebjelke.

Dette prinsipprogrammet tydeliggjør Ledernes politikk; det vi skal arbeide med og synliggjøre oss på. God ledelse er viktig for å skape gode og bærekraftige samfunn i tråd med FNs bærekraftsmål.

Prinsipprogrammet hviler på Ledernes verdier Tydelig, Inkluderende og Troverdig.