ASVL (Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene)

Hovedavtale og overenskomst

Lederne er part i en tariffavtale (overenskomst) med Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) med en tilhørende Hovedavtale.

I Hovedavtalen finnes de overordnede spillereglene mellom partene. Her finnes blant annet forhandlingsregler ved uenighet om forståelse av overenskomsten, bestemmelser om fredsplikt og konflikt, adgang til å opprette særavtaler (lokale tariffavtaler), regler om arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter, regler om medbestemmelse på arbeidsplassen og bestemmelser om permittering.

Overenskomsten inneholder blant annet bestemmelser om lønnsforhandlinger, avtalefestet ferie, permisjoner og lønn under sykdom. I tillegg er det inntatt en rekke bilag, blant annet om opplysnings- og utviklingsfond, AFP-ordning, og støtte til etter- og videreutdanning.

Det er ingen lønnsbestemmelser i overenskomsten, og det gjennomføres kun sentrale forhandlinger ved hovedoppgjør.

Samtlige ansatte kan omfattes av avtalen.