Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

KA er en arbeidsgiverforening for kirkelig virksomhet. Lederne er part i tariffavtalene med KA, som er likelydende avtaler inngått mellom KA og en rekke arbeidstakerorganisasjoner.

    1. Hovedtariffavtale 2022 – 2024
    2. Hovedavtalen
    3. Særavtaler 2023-2024

Hovedavtalen

Hovedavtalen er den overordnede delen av tariffavtaleverket og gir regler for samhandling mellom partene i avtaleverket. Her finnes regler om forhandlingsplikt, fremgangsmåte ved uenighet om forståelsen av tariffavtaleverket (rettstvist), interessetvist og arbeidskamp, samt bestemmelser om tillitsvalgtes rettigheter og plikter for å sikre medbestemmelse.

Tariffavtaler

Lederne har partsforhold i både Hovedtariffavtalen for rettssubjektet Den norske kirke og Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer. Den norske kirke var tidligere underlagt det statlige tariffområdet. Overføringen av Den norske kirke til tariffområdet KA med egen tariffavtale har medført at denne har likhetstrekk med det statlige tariffområdet. Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer har likhetstrekk med det kommunale tariffområdet KS, ettersom virksomhetene som følger denne tariffavtalen har vært kommunale tidligere.

Våre tariffavtaler med KA regulerer lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, samt pensjonsspørsmål. I begge avtalene finnes det såkalte fellesbestemmelser i eget kapittel som inneholder tariffavtalens normative bestemmelser, og som gir individuelle rettigheter i arbeidsforholdet.

Våre medlemmer innenfor dette tariffområdet får i hovedsak sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger som reguleres i kapittel 3 i begge avtalene. Lønnssystemet er svært likt systemet i KS (kommunesektoren).