Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO er det største tariffområdet for Lederne. Mer enn 7 000 av våre medlemmer er omfattet av en av våre avtaler med NHO.

Lederne og NHO har inngått en egen Hovedavtale som utgjør del 1 i to sentrale tariffavtaler: Lederavtalen, som gjelder for mer enn 6 000 av våre medlemmer, og Sokkeloverenkomsten som gjelder for over 1 300 teknikere og fagarbeidere.

Hovedavtale:

Hovedavtalen 2022 – 2025

Lederavtalen:

Lederavtalen 2022 – 2024

Sokkeloverenskomsten: 

 

Hovedavtalen

Hovedavtalen angir de overordnede spillereglene mellom partene i avtalen. Den har bestemmelser om forhandlinger ved uenighet om forståelsen av bestemmelser i tariffavtaleverket, regler om fremgangsmåte før arbeidskamp kan iverksettes, bestemmelser om adgang til å inngå særavtaler (lokale tariffavtaler), tillitsvalgtes rettigheter og plikter, permittering og medbestemmelse.

Lederavtalen

Avtalen reforhandles kun ved hovedoppgjør og inneholder ingen lønnsbestemmelser/lønnstabeller (utgangspunktet er individuell avlønning). Lederavtalen er det vi kaller en «rammeavtale» og gir i hovedsak minstebestemmelser og sentrale føringer for gjennomføring av lønnsforhandlinger i den enkelte bedrift. Den har blant annet bestemmelser om ferie, lønn under sykdom, overtidsbetaling og arbeidstid. Disse bestemmelsene kan ikke fravikes til ulempe for våre medlemmer. I tillegg er det inntatt en rekke bilag, blant annet om opplysnings- og utviklingsfond, AFP-ordning og støtte til etter- og videreutdanning.

En slik «rammeavtale» legger til rette for at de lokale parter i de enkelte bedriftene fremforhandler en lokal tariffavtale (særavtale) som regulerer forhold som er spesielle for akkurat denne virksomheten. I særavtalen er det anledning til å avtale bedre betingelser enn det som står i Lederavtalen, men ikke dårligere. Her kan det være lønnssystemer, arbeidstidsordninger, kompetansetiltak og andre forhold som er viktig for både arbeidsgiver og Ledernes medlemmer.

Hvem gjelder avtalen for?

Funksjonærer som har personal- og arbeidsledelse og som benytter en vesentlig del av arbeidstiden til å lede, følge opp og kontrollere andre medarbeidere.

Funksjonærer som har en betrodd stilling som innebærer at stillingsinnehaveren i kraft av kompetanse og erfaring er gitt særlig ansvar for utførelse av faglige oppgaver, eller har et klart budsjett- og resultatansvar for sitt område

Unntak for bedriftens øverste ledelse, samt ledere som deltar ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår

Lederne har medlemmer som omfattes av denne avtalen innen alle bransjer i NHO – olje og gass, industri, bilbransjen, service og handel, flyfart, attførings-/vekstbedrifter, mat og drikke osv.

Sokkeloverenskomsten

Sokkeloverenskomsten er inngått mellom Lederne og NHO ved landsforeningen Offshore Norge. Offshore Norge har tilsvarende tariffavtaler med IE og SAFE. Dette er en detaljorientert tariffavtale som gjelder for teknikere og fagarbeidere som arbeider i operatørselskapene på norsk sokkel.

Forhandlinger skjer på sentralt nivå mellom Lederne og Offshore Norge. Overenskomsten inneholder lønnsmatriser som justeres ved årlige forhandlinger sammen med andre bestemmelser om tillegg for ubekvem arbeidstid. I hovedoppgjør (partallsår) er det adgang til å forhandle om endringer i teksten og lønnsnivå. I mellomoppgjør (oddetallsår) forhandles det kun om lønnstillegg.

I tillegg åpner sokkeloverenskomsten for at operatørselskapene kan ha egne bedriftstilpassede lønnssystemer i særavtaler som kommer til erstatning for sokkeloverenskomstens lønnssystem. Overenskomsten krever likevel at lønnsutviklingen på overenskomstens lønnsmatrise er gjennomsnittlig tilsvarende de bedriftstilpassede systemer. I praksis er det slik at sentrale parter først gjennomfører årlige forhandlinger i henhold til sokkeloverenskomsten, hvor operatørselskapene deretter gjennomfører lokale forhandlinger direkte i virksomheten.

Hvem gjelder avtalen for?

Arbeidstakere som arbeider på faste installasjoner på norsk kontinentalsokkel og som avlønnes i henhold til overenskomstens lønnsdel.

Lederne har medlemmer i flere operatørvirksomheter: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge AS, A/S Norske Shell, Neptune Energy Norge, Lundin Norway AS, Eni Norge AS, Aker BP ASA.

Egen avtale for medlemmer som arbeider i kontrollrom på land

I forkant av forhandlingene på sokkeloverenskomsten i mai 2021 ble det signert en protokoll med en avtale / tariffmessig løsning mellom Offshore Norge/NHO og Lederne. Avtalen omhandler medlemmer av Lederne som utfører arbeid i kontrollrom/kontrollsentre på land som tradisjonelt har blitt utført av driftspersonell offshore under sokkeloverenskomsten.

Dette er en overordnet avtale, inntatt som et vedlegg til Lederavtalen, som igjen sikrer at det kan skrives særavtaler for Ledernes medlemmer i de operatørselskapene som har denne typen personell. Dette betyr at medlemmer som arbeider i kontrollrom på land nå skal behandles likt som medlemmer fra andre forbund som organiserer samme type personell ved at de sikres en sentral tariffmessig løsning.