Norges Rederiforbund (NR)

Lederne har en egen Hovedavtale og en tariffavtale med Norges Rederiforbund.

  1. Hovedavtalen
  2. Lederavtalen

 

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer spillereglene mellom partene i tariffavtalen. Den har blant annet bestemmelser om fredsplikt, forhandlingsregler ved uenighet om forståelsen av en tariffbestemmelse, fremgangsmåte før arbeidskamp kan iverksettes, adgangen til å inngå særavtaler, rettigheter og plikter for tillitsvalgte, medbestemmelse i virksomheten og permittering.

Lederavtalen

Lederavtalen er det vi kaller en rammeavtale. Dette forutsetter at utfyllende og detaljerte bestemmelser skal fastsettes i lokale særavtaler, slik at disse kan tilpasses den enkelte virksomhets behov og særegenheter.

Lederavtalen inneholder derfor ikke mange materielle bestemmelser, og de viktigste er bestemmelsene som sikrer retten til årlige lønnsforhandlinger, avtalefestet ferie, lønn under sykdom og noen betalingsbestemmelser.

Siden avtalen ikke inneholder noen lønnsbestemmelser, gjennomføres det sentrale forhandlinger kun ved hovedoppgjør. Årlige lønnsforhandlinger skjer lokalt.

Hvem gjelder avtalen for?

Medlemmer av Lederne som innehar lederoppgaver og lederansvar og som arbeider på flyttbare innretninger (uavhengig av om innretningen er innført i skipsregister) på norsk kontinentalsokkel i stilling som nevnt nedenfor, med noen unntak

Medlemmer av Lederne som arbeider med plattformboring på norsk kontinentalsokkel, i stilling som nevnt nedenfor, med noen unntak. Med plattformboring menes også oppdrag om vedlikehold av boreutstyr for slik virksomhet.

Stillingsgrupper

Innretningens øverste ledelse og seksjonsledere innen produksjon, boring (herunder stedfortredende boresjef), forpleining, vedlikehold og marine.

Disiplinledere (fagansvarlige) innen produksjon, mekanisk, elektro/- instrument og marine, samt borer og undervannsingeniør.