PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Lederne har en egen Hovedavtale og to tariffavtaler med PBL. Mer enn 400 barnehagestyrere og mellomledere har sitt medlemskap i Lederne.

  1. Hovedavtalen 2018 – 2020
  2. Lederavtalen 2018 – 2020
  3. Mellomlederavtalen 2018 – 2020
  4. Ny pensjonsordning i PBL fra 1. januar 2020 – «barnehagepensjon».
  5. Gammel pensjons- og forsikringsavtale. Denne pensjonsavtalen gjelder for medlemmer som er over 52 år per 1. januar 2020.
  6. Orientering om avtalefestet pensjon (AFP). Gjelder inntil videre og frem til partene i arbeidslivet har blitt enige om ny ordning.
  7. Retningslinjer for seniorpolitisk tiltak i PBL-barnehager

 

Hovedavtalen

Hovedavtalen regulerer de overordnede spillereglene mellom partene i tariffavtalen. Den har blant annet bestemmelser om fredsplikt, forhandlingsregler ved uenighet om forståelsen av en tariffbestemmelse, fremgangsmåte før arbeidskamp kan iverksettes, adgangen til å inngå særavtaler, rettigheter og plikter for tillitsvalgte, medbestemmelse i virksomheten og permittering.

Lederavtalen

Lederne og PBL har inngått en Lederavtale for våre medlemmer i barnehager tilknyttet PBL og gjelder for barnehagens daglige leder. Avtalen sikrer medlemmene en rett til årlige forhandlinger for å få vurdert sin lønn. Den inneholder altså noen garantibestemmelser, men legger ellers opp til individuell lønnsfastsettelse. Avtalen har også bestemmelser om rammene for daglig ledelse i barnehagen, avtalefestet ferie, lønn ved sykdom, rettigheter ved foreldrepermisjon og velferdspermisjoner.

Mellomlederavtalen

Mellomlederavtalen gjelder for medlemmer som er pedagogiske ledere eller har annet faglig ansvar eller personalansvar. Avtalen skal sikre en årlig rett til å forhandle lønn, men det ligger også en sikkerhet i bunn i en minstelønnstabell med en ansiennitetsstige. Avtalen skal også sikre at det settes av ubunden tid til blant annet planlegging av det faglige opplegget. Mellomlederavtalen har også bestemmelser om avtalefestet ferie, lønn ved sykdom, rettigheter ved foreldrepermisjon og velferdspermisjoner.

Avtalen inneholder altså noen garantibestemmelser, men legger ellers til grunn individuell lønnsfastsettelse. Det kan fremforhandles egne lønnsstiger i den enkelte barnehage. Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet har tariffavtaler som har lønnsbestemmelser for denne gruppen.

Lønnsforhandlinger

Noen av våre medlemmer jobber i større barnehagekjeder, og der vil det som regel være forhandlinger mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiver på det som er sentralt nivå i denne kjeden. For de som jobber i en enkeltstående barnehage eller en mindre kjede, vil det være mest naturlig at de forhandler sin lønn direkte med arbeidsgiver.