Teknologi og bærekraft – ren energi i et moderne velferdssamfunn

Gjennom en langsiktig politikk for forskning og utdanning, bærekraftig ressursutnyttelse og bruk av ny teknologi, sikres vekst og utvikling av et moderne velferdssamfunn. God ledelse er nødvendig for en økonomisk sterk og sunn utvikling. Store samfunnsutfordringer har lært oss at bærekraft også betinger god beredskap i hele landet.

Et bærekraftig samfunn innebærer at vi utvikler teknologi som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Skal målet om klimagassutslippene fra industrien være null i 2050, er storskala CO2-fangst og -lagring (CCS) og satsning på hydrogen forutsetninger.

For å lykkes med det grønne skiftet må vi bygge på kompetansen som finnes i olje- og gassindustrien, inkludert leverandørindustrien. Norge som energinasjon forvalter store fornybare og ikke-fornybare ressurser. Disse må utnyttes mest mulig energieffektivt. Det langsiktige verdiskapingspotensialet på norsk sokkel realiseres ved god forvaltning av både naturressurser og industriell kompetanse.