Kultur: Tre kolleger ser i kameraet.
TRYGGHET OG UTVIKLING

Bygg en god kultur!

Å skape en god kultur er smart om du ønsker motiverte medarbeidere, et godt miljø – og ikke minst utvikling. Som leder er du en viktig rollemodell. Trygghet og god kommunikasjon fremmer kreativitet og arbeidsglede.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

I en sunn kultur er det god takhøyde, det er lov til å være usikker og gjøre feil, lederen kommuniserer tydelig og går foran som et godt eksempel.

Skal arbeidstakere føle seg trygge, er det avgjørende at arbeidsmiljøet er preget av at kreativitet og nye tanker har rom å leve i. Det vil si at aksept for feil er en selvfølgelig del av kulturen. Framgang og gode resultater kommer sjelden på første forsøk. Og det er lederen som må legge til rette for at en slik kultur får vokse fram, ved for eksempel å fortelle om egne feil. I boka The Fearless Organization skriver Harvard-professor Amy Edmondson om dette, basert på ny forskning: «Skal medarbeiderne bli trygge, må lederne også vise den samme atferden, og ikke forsøke å framstå som ufeilbarlige».

Det handler om å forstå at veien mot målet ikke går rett fram. De som våger å prøve og feile skal oppmuntres, fordi det gir mer suksess på sikt.

 

 

God rollemodell

Som leder er du en rollemodell. Og da har du sjansen til å påvirke andre. Posisjonen kan brukes til å spre gode verdier, skape trygghet og bygge den kulturen som organisasjonen din trenger for å gjør det godt, og for at de beste skal ønske å jobbe nettopp hos dere.

-Som leder har du et særlig ansvar for å følge opp dårlig atferd. Det krever mot og tydelighet. Dessverre er vi ofte konfliktsky, og når vi ikke sier fra om dårlig atferd, blir vi en del av problemet. Vi kan ikke i det ene øyeblikket snakke om flotte verdier og i det neste akseptere det motsatte. Det er den faktiske atferden som blir retningsgivende, ikke hva som står på et papir eller predikeres. Som leder er du en rollemodell, uansett om du vil det eller ikke, sier Henriette Grønn, som administrativt har ledet arbeidet med Ledernes strategiprosess de siste par årene.

Hun mener at det har stor betydning i en virksomhet at en leder, og ikke minst topplederen, går foran med gode holdninger fordi det hjelper andre til å ta gode valg:

-Hans eller hennes atferd, på godt og vondt, sprer seg som ild i tørt gress.

 

Som leder har du et særlig ansvar for å følge opp dårlig atferd. Det krever mot og tydelighet.

Henriette Grønn

 

Kultur og kommunikasjon

Skal medarbeiderne forstå hva du står for, må du også vite hvordan du kommuniserer godt.  Hva som er god kommunikasjon er selvfølgelig situasjonsbestemt. Men generelt er det viktig å være tydelig, lyttende, signalisere at du vil vel og unngå å holde tilbake relevant informasjon.

Dersom du vil skape en god kultur med trygghet, åpenhet og engasjerte medarbeidere, er det en stor styrke om du stiller spørsmål og lytter godt:

-Det er gjennom de gode spørsmålene at lederen får nye perspektiver og ideer.  En spørrende holdning bygger tillit og kommuniserer anerkjennelse i relasjoner. I tillegg stimulerer gode spørsmål medarbeidere til selvstendig tenking og til å ta ansvar, mener Heidi Dyrnes, seniorkonsulent i AFF som er en del av NHH-miljøet.

 

En spørrende holdning bygger tillit og kommuniserer anerkjennelse i relasjoner.

Heidi Dyrnes

 

Anerkjennelse og trygghet

En annen viktig side av kommunikasjonen er anerkjennelse og fortjent ros. Alle trenger å bli sett, ikke bare få ros for prestasjoner, men rett og slett anerkjennelse for den du er.

-Anerkjennelse skaper en god følelse hos andre. Det viktigste er at du som leder viser at du bryr deg. Og folk trenger anerkjennelse uavhengig av jobben de gjør, sier Grethe Holtan, daglig leder i Sinius AS.

Så er det selvsagt også av stor betydning at du tør ta tak i det ubehagelige med tydelighet, men uten å kjefte. Den gode rollemodellen må våge å ta tak i det vanskelige. I en sunn kultur er det ikke rom for ukultur og dårlig atferd. Men det er god plass til empati, godt humør, velvilje og raushet. Det skaper trygghet.