Kim Gabrielli, portrett i grønne omgivelser
Bærekraft og sosialt ansvar

FNs klimamål fordrer handlekraftige ledere

Mange mangler kunnskap om bærekraft, og har ikke gjort gode nok tiltak på arbeidsplassen, ifølge Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge. Med kun åtte år igjen før FNs bærekraftsmål skal være nådd, er det på tide å ta grep. Disse verktøyene hjelper deg i gang.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Eivor Eriksen
Dato

Kim Gabrielli er administrerende direktør i det norske organet i FNs bedriftsinitiativ for bærekraft. Organisasjonen har rundt 16.000 medlemsbedrifter på verdensbasis, 350 av dem er tilknyttet det norske nettverket, UN Global Compact Norge.

Kravene blir bare strengere og strengere, og de siste par lovene som er vedtatt kommer også med bøter.

Kim Gabrielli, UN Global Compact Norge

 

– De største selskapene har gjort mye og viser stor handlingsvilje. Samtidig sliter mange med å nå klimamålene de har satt seg, da de er avhengige av underleverandører som ikke har gjort tilstrekkelige tiltak, forteller Gabrielli.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Hvem bør gjøre klimatiltak?

Alle kan og bør bidra til å nå bærekraftsmålene. Målene er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Å nå disse er et felles ansvar på tvers av landegrenser, politiske skillelinjer og fagfelt. Særlig næringslivet har et viktig ansvar.

– Bærekraft er tredelt, og handler om å ta sosialt ansvar, så vel som klima- og samfunnsansvar. For bedrifter handler det om å se på alle disse områdene, og videre finne ut hvor i sin verdikjede utfordringene er størst, sier han og tipser om UN Global Compacts gratis innføringskurs.

FNs verktøy for bærekraftig vekst

FN har utviklet et metodisk verktøy for å hjelpe bedrifter å komme i gang med bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Metodikken kalles «SDG Compass»*, og inkluderer alt fra guider til måleverktøy for rapportering på bærekraftsmålene.

Under hvert av de 17 bærekraftsmålene er det definert en rekke delmål med tiltak for hvordan nå dem. Her er det også listet opp gode eksempler på hva som er gjort av andre, til inspirasjon for andre.

FNs bærekraftsmål, grafisk fremstilling i grønn natur
Vurder de ulike bærekraftsmålene du omfattes av. Hvor kan din bedrift bidra for å redusere negativt fotavtrykk?

Hvorfor trappe opp bærekraftsarbeidet nå?

For å sikre at sosialt og bærekraftig ansvar tas på alvor på arbeidsplassen, må det innlemmes på strategisk nivå, settes konkrete mål og tilrettelegge for jevnlig rapportering for hver av dem. Syns du det høres ut som en tung prosess? Vel, alternativet er verre.

Kim Gabrielli snakker om bærekraftige tiltak på jobben
Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge ser på bærekraft som et stort konkurransefortrinn i markedet.

– Kravene blir bare strengere og strengere, og de siste par lovene som er vedtatt kommer også med bøter, sier Gabrielli og sikter til den nye åpenhetsloven og likestillingskravene.

Dessuten handler bærekraftig drift vel så mye om konkurransekraft i markedet. Forbrukerrådet med flere jobber aktivt for at det skal bli enklere for forbrukere å velge bærekraftige og miljøvennlige alternativer.  Å lykkes med en bærekraftig kursendring, handler om to ting, ifølge ham; hvordan tjene penger på å redde verden, og hvordan bidra til bærekraftsmålene.

– Her gjelder det å se på ulike tiltak, og gjøre det til businessmuligheter, sier han.

Nye lover og handlingsplan fra Regjeringen

I juni 2021 la Regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for målene. Denne ble vedtatt i april 2022 og legger dermed grunnlaget for hvordan vi sammen kan bidra til å nå bærekraftsmålene. Med den nye handlingsplanen på trappene, i tillegg til nye lover som skal sikre at ansvaret ivaretas, er det håp.

Åpenhetsloven skal sikre virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Trer i kraft 1.juli 2022

– I løpet av de neste to-tre årene forventer vi at de blir ytterligere strammet til, sier Gabrielli.

I dag er det de største selskapene som plikter å rapportere på klimagassutslipp, men det er trolig bare et spørsmål om tid før kravene også vil omfatte mindre bedrifter. Et viktig tips er derfor å ligge i forkant og holde deg oppdatert på hvilke standarder som gjelder for din bransje.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Gode verktøy for bærekraftsarbeid

Mange bedriftsledere har et ønske om å bli mer bærekraftige, men uten at det går på bekostning av lønnsomhet eller effektivitet. Iverksetter du de rette tiltakene, kan du få i pose og sekk. Et verktøy som hjelper deg å gå både grundig og konkret til verks er den BI-utviklede modellen, Grønn Vekst-trappen. Denne består av seks tiltakstrinn som systematiserer prosessen:

 

Grønn vekst-trappens 6 trinn

 1. Utvendig – søk partnerskap med andre som jobber for bærekraft og støtt deres initiativer.
 2. Husrengjøring – rydd i egne skap ved å redusere utslipp og avfall fra egne bygg og anlegg
 3. Leverandørkrav – samarbeid og still bærekraftige krav til selskapene i leverandørkjeden
 4. Driftsomlegging – hvordan kan bedriften levere mest mulig verdi med minst mulig ressurser?
 5. Forny produktporteføljen – design og utvikle nye produkter og tjenester som er økoeffektive
 6. Skap ny forretningsmodell – legg om hele virksomheten med bærekraft som hoveddrivkraft
Kilde: BI
*SDG står for Sustainable Development Goals.
Publisert i Produktivitet
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.