Rudi Kirkhaug, ekspert i verdier og professor professor i lederskap og organisasjon ved UIT.
Verdibasert ledelse

Verdier er vårt moralske kompass

Verdier er grunnlaget for all menneskelig atferd, og styrer våre holdninger og handlinger. – Organisasjoner med høy verdibevissthet scorer høyere på jobbtilfredshet, både blant ledere og ansatte, forteller professor Rudi Kirkhaug.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Lars Åke
Dato

Rudi Kirkhaug er professor i lederskap og organisasjon ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Han har skrevet boka «Verdibasert ledelse», hvor han besvarer sentrale spørsmål om verdier som ledervektøy.

Verdier er byggesteiner for kultur og etikk, derfor bør bedrifter bruke minst like mye tid på å jobbe frem gode verdier som på å lage regler.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Viktig for kulturen

– Verdier er et slags mentalt operativsystem, som definerer hva vi oppfatter som rett og galt, moralsk og umoralsk, effektivt og ineffektivt og så videre. Det er som et mentalt kompass som styrer våre holdninger og handlinger i hverdagen, forklarer han.

Verdisettet vi opererer med er også et sosialt ordensverktøy som holder styr på oss når vi blir fristet til å ta snarveier eller slurve litt.

– Uansett hvor mange regler en bedrift har for sine ansatte, må de fylles ut med verdier. Både for at reglene skal forstås og følges, og fordi regler aldri fyller ut mer enn om lag halvparten av en arbeidsdag. Verdier er byggesteiner for kultur og etikk, derfor bør bedrifter bruke minst like mye tid på å jobbe frem gode verdier som på å lage regler, sier han.

Stiller svakt uten konkrete verdier

De fleste organisasjoner har et verdisett, men uten å ha et bevisst forhold til dem.

– Selskaper som ikke har tydelige verdier blir ofte lettvektere. Det er viktig at de konkretiseres og operasjonaliseres – hvis ikke blir det bare tomme floskler på hjemmesidene, understreker Kirkhaug. 

Noen verdifulle tips på veien: 
 • Involver gjerne ansatte når verdisettet skal landes, men ikke glem å forankre det hos toppledelsen.
 • Bruk dem til å bygge opp under selskapets regler.
 • Diskuter internt hva dere ønsker å stå for, gjerne på årlig basis.
 • Etterlev verdiene selv, og vær endringen du vil se i andre.
 • Konkretiser og operasjonaliser, ved å fylle verdiene med ulikt innhold tilpasset organisasjonens forskjellige avdelinger.

 

Uten verdier strekker ikke reglene til.

 

Verktøy for effektivitet

Rudi Kirkhaug har jobbet med verdibasert ledelse for store organisasjoner som Forsvaret, politiet, luftfart, luftsport, bank og reiseliv.

– I disse organisasjonene er verdier koblet direkte til effektivitet, sikkerhet og service, så de er ekstremt opptatt av å finne ut hvilke verdier som er rådende blant de ansatte, sier Kirkhaug som selv er utdannet fallskjermhopper og akrobatikkflyger, og har vært luftsportsutøver i over 40 år.

– Jeg har vært sikkerhetsansvarlig i det miljøet i mange år, og vi bruker verdier som et verktøy for å håndtere sikkerheten. Sektorer som Forsvaret, politiet, luftfart og luftsport er svært regelstyrte områder, men uten verdier strekker ikke reglene til, fastslår han.

Økt behov for verdibasert ledelse

Det er særlig når lederen ikke kan være tett på sine medarbeidere, men likevel må ha full kontroll, at verdisettet er viktig.

– Dette ser vi for eksempel i Forsvaret, men også innen reiseliv, sier Kirkhaug.

Under pandemien har mange ledere kjent på utfordringer knyttet til fjernledelse.

– Da blir selskapsverdiene ekstra viktige for å sikre at organisasjonens standarder opprettholdes overfor kundene. De kontrollerer handlingene og holdningene til ansatte som har stor frihet i sin arbeidshverdag, sier han.

Lederens forlengede arm

Selskapsverdiene kan fungere som lederes forlengede arm inn i organisasjonen.

– Det gjelder ikke bare når det er snakk om fysisk avstand, men også faglig. Selv om en leder ikke kan faget en medarbeider jobber med, er vedkommende likevel ansvarlig for arbeidet som utføres. Lederen kan da bruke verdier som ordentlighet, nøyaktighet og ansvarlighet som styringsverktøy, sier han.

Tydelig verdisett skaper forutsigbarhet og trygghet for de ansatte.

– Når vi gjennomfører undersøkelser i bedrifter, ser vi at det er en positiv korrelasjon mellom høy verdibevissthet og høy jobbtilfredshet. Verdibaserte ledere scorer også høyere på status i egen organisasjon, forteller han.

Professor Rudi Kirkhaug er opptatt av verdier. Her ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.
Rudi Kirkhaug er opptatt av at verdier ikke bare blir fine ord på blokka. De må konkretiseres og settes i live på jobb.

Verdier, mål og handlekraft

Ledere som lykkes i rollen, er ofte både verdibevisste og formålsbevisste. Det vil si at de vet hva organisasjonen skal oppnå og hvordan de skal gå frem for å nå målene.

– Verdier og mål hjelper lederne til å forene medarbeiderne og få dem til å slutte opp om strategiene. Samtidig vil verdier gjøre det mulig å delegere og samtidig ha full kontroll, forklarer Kirkhaug.

Dette innebærer at verdibasert ledelse sammen med tydelige mål understøtter ledernes autoritet.

– Aller viktigst er det at lederne oppnår reell makt – altså får gjennomslag for beslutninger som ellers kan være vanskelig å forankre i formelle regler, sier han.

Et topplederansvar

Verdisettet skaffer ledere også «forføringsmakt» – altså makt til å overbevise medarbeiderne om hva som er rett og galt, effektivt og ineffektivt, moralsk og umoralsk – uten å måtte skrive ned en haug med regler.

– Dette betyr at verdiene gir lederne legitimitet til å handle langt utover det en formell posisjon og tittel kan gi. Dessuten gir verdier kombinert med mål grunnlag for å bedømme innsats på en mye bedre måte enn regler kan. Dermed vil også korrigering av atferd gjennom belønning og straff bli lettere og mer rettferdig, ettersom en medarbeider kan opptre dårlig over lang tid, uten å ha brutt en eneste regel, legger han til.

Kirkhaug understreker at dette alltid er et topplederansvar.

– Det må alltid være toppledelsen som tar initiativ og styrer organisasjonens verdiarbeid, og sørger for at de operasjonaliseres og vedlikeholdes. Verdier er følsomme, og krever mer oppmerksomhet enn regler, slår han fast.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

 

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.