Blond mann, med hendene i bukselommene, står lent mot en blå vegg
RUSMISBRUK

Slik kan du hjelpe medarbeideren din

Mistenker du at en av medarbeiderne dine har et alkoholproblem, blir du som leder satt på prøve. Er du en som virkelig bryr deg, og har klart å skape et tillitsforhold til den det gjelder, kan den vanskelige samtalen bli litt lettere.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Alt ligger nemlig i forberedelsene, skal vi tro daglig leder for Vangseter, Jens Christian Petersen. Har du både skapt et tillitsforhold over tid,  og i tillegg forbereder den krevende førstesamtalen godt, vil du lettere kunne hjelpe.

-Når problemet er avdekket, av deg eller andre på jobben, bør du ta en fot i bakken. Du må ta deg tid til å stille deg selv noen spørsmål, og finne ut av hva du ønsker å oppnå med den samtalen du er nødt til å ha. Du må søke kunnskap, legge en plan, og være tålmodig. Det er ikke sikkert du kommer noen vei før flere samtaler er gjennomført, understreker Petersen.

Angst og depresjon

Skyldfølelse, skam og fornektelse er svært vanlige reaksjoner hos den som ruser seg, og det er her tillitsforholdet kommer inn.

-Medarbeideren som sliter må føle seg helt trygg på deg som leder. Vedkommende må vite at du vil vel, og at det dere snakker om forblir mellom dere. Det er svært vanlig at depresjon og angst ligger under misbruket. Da skal ikke du som leder forsterke dette med å buse inn i situasjonen uten å vite hva du gjør, eller uten å være genuint opptatt av medarbeiderens ve og vel, forklarer Petersen.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

I ni av ti tilfeller et det et bakenforliggende problem som har ført til misbruket, og den som drikker vil ha et behov for å bagatellisere og rasjonalisere eget forbruk.

-Man skal derfor være forsiktig med en direkte konfrontasjon, som kan gjøre at medarbeideren trekker seg enda mer tilbake, og slett ikke vil åpne opp for hjelp og endring, sier Petersen.

Blond mann står utendørs. Trær i bakgrunnen, og snø på bakken.
Jens Christian Petersen, daglig leder for Vangseter, har gode råd til ledere som skal ta de vanskelige samtalene med en medarbeider som drikker.

Lederen må ivareta alle

Men det er ikke slik at den som drikker skal få lov til å ødelegge for kollegene og bedriftens renommé. Ett sted går grensen, mener Petersen.

-Det er viktig at medarbeideren får en sjanse til å ta tak i problemet,men det skal ikke være slik at de andre ikke blir tatt hensyn til. Det er en del av lederens jobb å ivareta alle, og dersom problemet er kjent, forsikre om at noe blir gjort. En del bedrifter er tilknyttet Akan, men til syvende og sist er dette ledernes ansvar, og kan ikke skyves over på en Akan-representant alene.

Vi lærer alle å regulere følelsene våre gjennom livet, men ikke alle klarer det så godt, og rus blir en måte å håndtere følelser på.

Jens Christian Petersen

Forebygge alkoholmisbruk

Jens Christian Petersen er opptatt av at bedrifter sørger for å gjøre et forebyggende arbeid, slik at både ledere og medarbeidere vet hva de har å holde seg til.

-Ruspolicy på jobben er viktig. Både informasjon om hvordan et eventuelt alkoholproblem vil bli behandlet, og et forebyggende holdningsarbeid, kan bety mye. Rus og arbeidsliv er etter mitt skjønn ingen god match. Det vil si at vinlotteri, alkoholholdige gaver, fri flyt av alkohol på julebord og så videre, bør unngås.

Vangseter får en hel del henvendelser fra ledere som søker råd, og de holder også kurs rettet mot arbeidslivet. I denne saken har vi skrevet om alkohol, men også avhengighet av sentralstimulerende og beroligende midler er et problem som rammer arbeidslivet.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.