Læring: Blond, godt voksen kvinne smiler til en annen person vi bare ser litt av.
LIVSLANG LÆRING

Redd for å gå ut på dato?

Behovet for at flere står lenge i jobb vokser. Norge er best i Norden når det gjelder å legge til rette for videreutdanning for seniorer i arbeidslivet. Men vi har likevel en vei å gå.

Tekst
Lise Vangerud
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det viser en rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk. Rapporten viser at 29 prosent av de som var i jobb, deltok på kurs og annen uformell opplæring første kvartal samme år. Tallene er gode, sammenlignet med de andre nordiske landene. For dem under 45 år var andelen 51 prosent, mens den gradvis synker til 36 prosent for dem over 65 år. Særlig innen offentlig forvaltning og undervisning var det flere som deltok på kurs og videreutdanning. Andelen var lavere hos ansatte innen jordbruk, fiske og industri. Det finnes flest seniorer innen akademiske yrker, blant ledere og innen høgskoleyrker. Mens det er færre i renholdsyrker og blant hjelpearbeidere.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Både arbeidsgiver og den enkelte ansatte har ansvar for å støtte opp om såkalt livslang læring på arbeidsplassen. I tillegg konkluderer rapporten fra Senter for seniorpolitikk med at også myndigheter og ulike parter i arbeidslivet kan bidra mer for at rammebetingelser og lovverk, tariffavtaler og støtteordninger kan legge bedre til rette for hvordan og hvor omfattende læringen kan være.

Forankre livslang læring

Det er viktig å forankre livslang læring i interne strategier og planer. Selv om noen kan oppleve at slike dokumenter havner i en skuff, kan nedfelte planer være nødvendig for å sikre at det blir satt av nok tid og penger til kompetanseutvikling.

Det betyr mye å ha en felles oversikt og bevissthet om hvilken kompetanse de ansatte besitter, og hvilke behov og ønsker bedriften har for de ansatte i framtiden.  Sørg derfor for en systematisk kartlegging.

Rapporten viser at det er få seniorer som ønsker å ta en formell utdanning. Derfor bør man heller satse på kortvarige kurs, seminarer og annen organisert opplæring. Her bør lederen har dialog med den enkelte for å klare å tilpasse læringen den enkeltes ønsker og behov.

 

Det betyr mye å ha en felles oversikt og bevissthet om hvilken kompetanse de ansatte besitter, og hvilke behov og ønsker bedriften har for de ansatte i framtiden. 

 

Utfordringer og løsninger

Flere av de som svarte på undersøkelsen mener at livslang læring bør ha større plass i medarbeidersamtalene enn de har i dag. Det er en fin arena til å følge opp kompetanseutviklingen.

Mange av bedriftene som deltok i undersøkelsen har interne og eksterne kurs. Omfanget og hyppigheten varierer. Flere opplever at kurs og opplæring kan gi ekstra arbeidsbelastning, fordi ingen tar over arbeidsoppgavene de dagene kursene holdes. Vær obs på slike utfordringer som kan gjøre at noen dropper å gå på kurs.

Hovedinntrykket i rapporten er at ansvaret for kompetansebygging ofte overlates til den enkelte ansatte. For å unngå det, kan det være lønnsomt å innføre en mentorordning, jobbrotasjon eller såkalt skulder-ved-skulder-læring, for å stimulere til livslang læring.

Får ikke sjansen

Johanne T. Lorentzen jobber som seniorkonsulent i Right Management. I et innlegg på selskapets nettsider, skriver hun om hvor viktig det er at ansatte utfordrer seg selv til kontinuerlig læring og utvikling.

– Dersom man ser på forskning om hvorvidt jobbprestasjon og alder har noen sammenheng, ser man ingen korrelasjon her. Det handler heller om personlighet og hvorvidt man som person er grunnleggende læringsvillig eller ikke, skriver hun.

 

Vi erfarer at det er mange som opplever at de ikke engang har fått sjansen til å vise at de kan utvikle seg videre i tråd med organisasjonens behov.

Johanne T. Lorentzen

 

Alder ikke avgjørende

Lorentzen skriver videre at de likevel møter flere seniorer over 50 år som opplever å bli stigmatisert og puttet i kategorien «ikke læringsvillige lenger». Ofte blir denne gruppen taperne i nedbemanningsprosesser, med argumenter som at de ikke har den kompetansen organisasjonen ser for seg framover.

– Vi erfarer at det er mange som opplever at de ikke engang har fått sjansen til å vise at de kan utvikle seg videre i tråd med organisasjonens behov. De har jobbet flittig, stått på, levert og oppnådd gode resultater og tilbakemeldinger på sine bidrag, men ikke blitt oppfordret til også å utvikle seg og bygge opp kompetanse innenfor nye områder, skriver Lorentzen. Hun understreker at etter å ha jobbet med deltakere i alle aldersgrupper, så er det viljen, pågangsmotet og omstillingsevnen som avhenger av hvorvidt personen er lærevillig, ikke alderen.

 

Vis hvor læringsvillig du er!

 • Ikke vent på at andre skal oppfordre deg eller invitere deg til utvikling og læring: Ta initiativ selv!
 • Vis interesse for hvilke områder du ønsker å utvikle deg innenfor, og kom med forslag til lederen din.
 • Følg med på hvilken kompetanse som er etterspurt innenfor ditt område, og undersøk mulighetene til å kunne oppdatere deg på disse.
 • Orienter deg om læring- og utviklingsmulighetene i organisasjonen og vær nysgjerrig på hvilke tilbud andre medarbeidere har fått.
 • Det å lære seg nye ting kan iblant handle om å gå utenfor egen komfortsone. Utfordre deg selv!

 

Kilder: Proba.no/Rapport: Livslang læring og ansattbarhet for arbeidstakere over 55 år og rightmanagement.no

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.