Utslitt etter jobb? Du er ikke alene

Altfor mange mennesker blir sykmeldt på grunn av stressrelaterte sykdommer, og en fersk undersøkelse viser at hver tredje arbeidstaker er helt tom for energi etter jobb. Den viktigste årsaken viser seg å være utydelige ledere. Med andre ord: dårlig kommunikasjon.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det ligger en ganske konkret lederutfordring her: Bli mer tydelig, så får medarbeiderne dine det bedre. Det igjen vil påvirke både innsatsen og sykefraværet positivt. Bedre kommunikasjon kan læres.

Undersøkelsen ble utført av svenske &frankly, og viste klart at tydelig lederskap blir høyt verdsatt, og utydelighet fører til usikkerhet og stress.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Forbedre og måle

-Utydelig lederskap er en farsott, som over tid fører til stress for altfor mange mennesker. De vet rett og slett ikke hva som forventes av dem og opplever derfor at de ikke har kontroll på sin egen situasjon, uttaler Caroline Fjellner, leder for &frankly, et selskap som blant annet tilbyr medarbeiderundersøkelser.

Hun anbefaler på det sterkeste å jobbe med tydeligheten og, og ikke minst måle jevnlig at utviklingen går i riktig retning.

Åpen kommunikasjon

Så hva kan man gjøre? Hva oppleves som utydelighet? Kommunikasjon er viktig, og helt avgjørende for å oppnå godt samspill mellom leder og medarbeider. Å snakke med medarbeiderne er avgjørende. Å sende ut skriftlig informasjon er ikke tilstrekkelig. Som leder vil du unngå mye usikkerhet og konflikt, og du vil få en høyere måloppnåelse, om du snakker åpent og tydelig, ansikt til ansikt med medarbeiderne dine.

Husk også å sjekke om budskapet blir oppfattet når du informerer, og ikke minst er det viktig å involvere medarbeiderne i planer og arbeid med mål, slik at de opplever eierskap til jobben som skal gjøres.

 

Utydelig lederskap er en farsott, som over tid fører til stress for altfor mange mennesker.

Caroline Fjellner

 

Slik kan du kommunisere tydeligere:

 • Vær bevisst kroppsspråket ditt – stemmeleie, holdning og ordbruk. Har du selv eierskap til budskapet, vil du og innholdet i det du sier bli oppfattet som troverdig.
 • Husk at vi oppfatter ting forskjellig, og derfor betyr det mye at du lytter aktivt til de reaksjonene du får. Har medarbeideren forstått deg riktig?
 • Ordvalg er viktig, ikke minst må du snakke i jeg-form. «Man», «en» og «du» signaliserer avstand, at innholdet er uviktig for deg.
 • Unngå ordet «ikke» om du vil oppnå noe. Vi har vanskeligheter med å oppfatte at «ikke» er en del av budskapet, og du vil derfor få problemer med å nå fram. Bruk heller en positiv tilnærming.
 • Husk at det er forskjell på en objektiv observasjon og din tolkning. Du vil lett bli oppfattet som påståelig om du er ubevisst at din versjon kan være feil. En medarbeider kan gå i forsvarsposisjon om din tolkning oppfattes sårende eller som et angrep. Unngå «hvorfor» fordi det er årsaksorientert og still heller mer åpne spørsmål ved bruk av «hvordan», eller spør «Hva skal til for at…?»
 • Sier du noe positivt til en person, unngå å henge på et «men» etterpå: «Du gjorde jobben godt, men jeg likte ikke måten du…» Da vil medarbeideren garantert bare huske den negative delen av budskapet.
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger, vær bevisst din egen intensjon og skill mellom handling og person. Gi rom for feil og påfølgende lærdom. Det vil skape trygghet.

Kilder: chef.se og ledernytt.no

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.