Psykisk helse, ta vare på ansatte som sliter psykisk.
PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Psykisk helse – slik ivaretar du ansatte som sliter psykisk

Hele 380.000 norske arbeidstakere oppgir å ha psykiske plager. Høytiden er ekstra vanskelig for mange. Hva kan du som leder gjøre for å forebygge, og hvordan kan du hjelpe ansatte som sliter?

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Psykiske lidelser er årsaken til om lag 20 prosent av det legemeldte sykefraværet på norske arbeidsplasser. Andelen har økt over tid.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Som leder har du et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø som beskytter mot psykiske plager og ivaretar god psykisk helse.

En studie fra University of South Australia konkluderer med at dårlige ledere tredobler risikoen for at ansatte utvikler depresjon. Jo mindre ledere bryr seg om ansattes psykiske helse, jo større er altså sannsynligheten for at medarbeiderne får depressive symptomer.

Trygghet i arbeidslivet med Lederne!

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Lederne og meld deg inn her.

Psykisk helse og jobb

Etter hjem og familie oppgir nordmenn jobben som den viktigste faktoren for den mentale helsen, ifølge en undersøkelse fra TNS Gallup. Å ha en jobb å gå til bidrar til å skape mestringsfølelse, tilhørighet, økt selvfølelse og struktur i hverdagen.

De vanligste psykiske plagene for arbeidstakere er angst og depresjon. Langvarige sykemeldinger kan forverre tilstanden. Å være i jobb parallelt med behandling er ofte god medisin. Derfor er det viktig at ledere er åpne for tilrettelegging av arbeidsoppgaver i en begrenset periode.

Inviter til dialog

Det aller beste du kan gjøre dersom du mistenker at en ansatt sliter psykisk, er å ta en prat med vedkommende. Oppmerksomme ledere som har god kontakt med medarbeiderne, vil tidligere legge merke til om noen sliter.

Jo før du etablerer dialog, jo større er muligheten for å forebygge langvarig sykefravær. Husk at det er bedre å spørre hvordan ansatte har det en gang for mye enn en gang for lite.

Tips for å forebygge psykiske plager blant ansatte:

 • Tegn på plager knyttet til psykisk helse kan være konsentrasjonsvansker, samarbeidsproblemer, hyppige sykefravær eller tiltaksløshet.
 • Hvis du mistenker at en ansatt sliter psykisk, bør du invitere vedkommende til en samtale.
 • Vær lyttende og støttende, og fokuser på den ansattes positive bidrag på arbeidsplassen.
 • Begrens samtalen til å gjelde arbeidssituasjonen.
 • Tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver for en begrenset periode.
 • Ta kontakt med sykmeldte medarbeidere.

Hold deg på oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Helseforsikring

Rask og god behandling reduserer risikoen for langvarig sykemelding. Kjøper du en helseforsikring gjennom Lederne, er du garantert undersøkelse og behandling innen 10 virkedager. Forsikringen dekker også behandling hos psykolog.

Gjennom appen Eyr kan du kommunisere med leger via mobilen. Du kan blant annet få resepter, henvisninger og svar på spørsmål om symptomer og sykdommer.

Les mer om Ledernes helseforsikring her. 

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert første gang: 2021

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.