Arbeidsmiljø: Påvirkes av endringer på jobb
JOBBHVERDAG

Arbeidsmiljø: Påvirkes dårlig av endringer på jobb

Om lag én av tre norske ansatte jobber i bedrifter som har nedbemannet i løpet av de siste tre årene. Hva gjør det med oss og arbeidsmiljøet?

Tekst
Lise Vangerud og Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Lise Fløvik har i sin doktorgradsavhandling fra Universitet i Oslo og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forsket på nettopp dette.

Hun undersøkte hvordan større endringer på jobb påvirker organisasjonens arbeidsmiljø og de ansattes psykiske helse.

Langvarige virkninger på arbeidsmiljø

Ifølge Fløvik viser studiene at ansatte i organisasjoner som har gjennomgått eksempelvis omorganiseringer, nedbemanninger eller permitteringer, opplevde at både arbeidsmiljø og egen psykisk helse ble påvirket i to år etter at endringene på jobb fant sted.

Både arbeidsmiljø og egen psykisk helse ble påvirket i to år etter at endringene på jobb fant sted.

 

Dette viste seg blant annet i deres vurdering av ledelse, grad av forutsigbarhet, opplevd rollekonflikt og bedriftens sosiale klima. Studiene viste at effekten var større i de bedriftene som hadde gjennomført to eller flere endringer.

Både enkeltstående og gjentatte organisatoriske endringer resulterte oftere i angst og depresjon hos de ansatte, ifølge studien. De ansatte i disse bedriftene hadde også økt risiko for omfattende psykiske plager i opptil tre år etter endringene.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

Viktig med forebygging

Ledere som opptrer inkluderende, rettferdig og støttende øker de ansattes opplevelse av forutsigbarhet på arbeidsplassen. Det kan forebygge psykiske plager, ifølge avhandlingen.

Fløvik oppfordrer ledere til å tenke på hvordan de kan forebygge påkjenningene. Det gjelder både nå, og når tilstandene vender tilbake til normalen, ettersom det kan ha store konsekvenser for både ansattes helse, motivasjon og virksomhetenes produktivitet.

– Vi fant ut at god ledelse kan bidra til å forebygge uforutsigbarhet og usikkerhet på jobben, som igjen kan redusere psykiske påkjenninger i forbindelse med endringer, forteller hun til STAMI.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Lederatferden spiller inn

Morten Birkeland Nielsen, forsker ved STAMI, forteller at rettferdig ledelse, bemyndigende ledelse og støttende ledelse alle er forbundet med å redusere ansattes risiko for helseplager og å opprettholde arbeidsevnen.

– I en endringssituasjon som gjerne innebærer høye krav og stor grad av usikkerhet, har ledere en ekstra viktig rolle. Ved å opptre tydelig, men samtidig rettferdig og støttende gjennom endringsfasen, vil ledere kunne gjøre endringer i virksomheten uten at dette har altfor store konsekvenser for ansatte, sier Birkeland Nielsen.

 

I en endringssituasjon må ledere opptre tydelig, men samtidig rettferdig og støttende gjennom endringsfasen.

Morten Birkeland Nielsen, forsker ved STAMI.

 

– Ansatte som rapporterte om å ha en leder som var inkluderende, rettferdig og støttende, hadde en lavere risiko for senere psykiske plager. Dette kan blant annet skyldes at de ansatte opplever mer forutsigbarhet og trygghet på jobb, forteller Fløvik.

Kilde: Stami.no

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.