Historisk høringsrunde i Lederne

Ønsker du som medlem å påvirke måten Lederne organiserer seg på? Da har du muligheten nå.

Dato
Ledernes politiske ledelse, Audun Ingvartsen og Liv Spjeld By.

Lederne tar i bruk høringsformen på denne måten for første gang i vår 109-årige historie. Som et ledd i vår pågående strategiprosess og oppfølging av kongressens bestilling, vil sentralstyret prøve ut høringsformen i organisasjonens politiske miljø. Formålet er å gi et godt grunnlag for beslutninger av vesentlig betydning, og involvere de som vil bli berørt av beslutningene. Det gir både mulighet til å få inn gode innspill og sikrer en demokratisk og inkluderende prosess.

Høringen består av to dokumenter som du finner via denne linken (etter innlogging på “Min side”):

  • et høringsbrev, som er et oversendelsesbrev med praktisk informasjon om høringsfrist, hvor skriftlige innspill skal sendes og kort om hva høringen omhandler
  • et høringsnotat, som omhandler sentralstyrets vurderinger og forslag til endringer

Sentralstyret vil behandle alle skriftlige høringsinnspill som er kommet innen fristen 9. juni til audun@lederne.no. På sentralstyremøtet 20. og 21. juni vil innspillene oppsummeres og beslutninger om forslag til kongressen behandles. Målet er presentere godt forankrede forslag til kongressen i november, slik at den blir skodd til å vedta nødvendige endringsgrep som vil styrke Lederne. Vedtatte endringer vil først tre i kraft fra neste kongressperiode som er 2021-2024.

Dette høringsbrevet og vedlagte høringsnotat behandler tre av kongressens bestillinger:

  • hva medlemskap skal koste for de som i dag har gratis medlemskap, og hva medlemskapene skal inneholde av relevante fordeler.
  • ny lokal kontingentordning med tak. Forslaget skal inneholde takets størrelse og en nærmere beskrivelse av hvordan en slik ordning best kan håndteres, inkl. hva som evt. må vedtektsfestes.
  • vedtektsfestede minimumskrav til en avdeling og konsekvensene av å ikke følge disse.

Vi håper dere benytter anledningen til å sende oss skriftlige innspill på forslag til endringer i vedlagte høringsnotat innen 9. juni. Forslag til endringer er oppsummert på side 8-9. Sammen skal vi fornye og forbedre Lederne til det beste for nåværende og nye medlemmer!

Hilsen Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne