Mulige virkninger av en streik i varehandelen

Handel og Kontor og Virke møtes 28. og 29. april hos Riksmekleren etter brudd i årets tariffoppgjør. Natt til lørdag kan mange ansatte i varehandelen bli tatt ut i streik. Selv om dette ikke gjelder for Ledernes medlemmer, kan de likevel på ulike måter bli påvirket av en konflikt.

Tekst
Frøydis Vandvik Løvdal
Illustrasjon
Lederne
Dato

I lønnsoppgjøret mellom Virke og Handel og Kontor (HK) utløper meklingsfristen 29. april kl. 24.00. Kommer de ikke til enighet, vil en streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 30. april. 4 776 arbeidstakere vil da kunne bli tatt ut i streik. De aller fleste av HKs medlemmer som i så fall skal ut i streik, jobber i varehandelen – særlig Coop og Meny, Byggmakker, Maxbo og Montér, Ark, Norli og Akademia.

Nedenfor finner du informasjon om hva som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik, eller hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Permittering ved streik

Dersom en gruppe ansatte i en bedrift streiker, vil bedriften ofte ha vanskeligheter med å sysselsette andre grupper på en rasjonell måte. Tilsvarende kan leveransestopp eller lignende fra en bedrift i konflikt medføre at andre bedrifter ikke kan sysselsette sine arbeidstakere på en rasjonell måte. Bedriftene har i begge disse situasjonene i betydelig grad anledning til å permittere ansatte. Det er regler om permittering i kapittel 8 i Hovedavtalen mellom Lederne og NHO. Disse reglene må følges for at en permittering skal være lovlig.

Drøftingsplikt

Bedriften skal drøfte med de tillitsvalgte før det gis varsel om permittering, og det skal settes opp protokoll fra drøftingsmøte. Hovedavtalens regler om varslingsfrister begynner ikke å løpe før drøftingsmøte er avholdt.

Varslingsfrister

Streik i egen bedrift:
Hovedavtalens hovedregel er at permittering skal varsles av arbeidsgiver 14 dager før den trer i kraft.
Ved fare for konflikt kan bedriften sende betinget permitteringsvarsel. Når det er gått 14 dager fra arbeidsgiver sendte det betingete permitteringsvarslet, kan bedriften iverksette permittering på kort varsel. Hovedavtalen (§ 8-5) angir ingen bestemt frist, men sier at de som permitteres skal orienteres «så lang tid forut som mulig».

• Streik i annen bedrift:
I slike tilfeller gjelder ikke hovedavtalens hovedregel om en varslingsfrist på 14 dager. Bedriften er imidlertid forpliktet til å varsle permitteringen så lang tid i forveien som mulig.

Arbeidstaker har krav på full lønn inntil eventuell permittering trer i kraft. I forbindelse med permittering grunnet konflikt er arbeidsgiver ikke forpliktet til å betale lønn i arbeidsgiverperioden.

Dagpenger fra NAV

Ved permittering er det viktig å straks melde fra til NAV.

Ansatte som permitteres som følge av streiken, men som ikke får fordeler av resultatet av streiken, har rett på dagpenger fra NAV. Utfallet av en streik blant medlemmer i et annet forbund vil normalt ikke påvirke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår. Unntak kan tenkes.

Opptreden når du ikke blir permittert

Begrepet streikebryteri er et betent begrep med historiske røtter. Tradisjonelt betyr begrepet streikebryteri at arbeidsgiver leier inn uorganisert arbeidskraft for å utføre de oppgaver som de streikende normalt utfører.

Det kan vanskelig oppfattes som streikebryteri hvis arbeidsgiver selv utfører oppgavene, eller deler av dem.

Arbeidstakere i den samme bedriften, som ikke er i streik, må kunne utføre sine vanlige oppgaver, men ikke de oppgaver som de streikende normalt utfører. Ledere i rett oppadgående linje kan imidlertid overta sine underordnedes arbeidsoppgaver uten at det regnes som streikebryteri.

Publisert i Nytt fra Lederne