Lederne om Equinors satsing på vind: – Et spennende vindparkprosjekt

Organisasjonen Lederne, som organiserer over 4 500 ledende ansatte i olje- og gassnæringen, ser med spenning og interesse på Equinors utbygging av en flytende vindpark, Hywind Tampen, i tilknytning til eksisterende olje- og gassinstallasjoner i Tampenområdet i nordlige deler av Nordsjøen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Trude Refsahl/Equinor
Dato

– Det er selvsagt grunn til å stille spørsmål om dagens teknologi på dette området er god nok og velutviklet nok til å forsvare den store investeringen på rundt fem milliarder kroner. Men vi ser likevel positivt på at Equinor tar utviklingen av energiteknologi enda et skritt videre, spesielt hvis dette også kan legge til rette for nye industrimuligheter i Norge. Det er også interessant at norske myndigheter og Enova åpner for tilskudd til innovative havvindprosjekter knyttet til olje- og gassindustrien, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

Store CO2-kutt

Vindparken vurderes utbygd med opptil 11 vindturbiner med en total kapasitet på 80-100MW. Vindparken vil kobles opp mot Gullfaks og Snorre-installasjonene for å forsyne dem med vindbasert elektrisk kraft. Tiltaket vil kunne redusere utslippene med omkring 200 000 tonn CO2 pr år, og ca 1000 tonn NOX pr år fra disse installasjonene. Produksjonsstart er planlagt til 2021/2022 med en antatt produksjonsperiode på om lag 20 år.

Enova-støtte

En konsekvensutredning vil beskrive hvordan utbyggingen vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser og andre brukere av området. Utredningen vil i tillegg beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå negative effekter og øke eventuelle positive effekter. Næringslivets NOx-fond har besluttet å bevilge opptil 566 millioner norske kroner i investeringsstøtte til Tampen-prosjektet. Partnerne i Snorre og Gullfaks har søkt om støtte fra Enovas program for fullskala innovativ energi- og klimatiltak for å kunne realisere prosjektet.