Lederne vant fram i interessetvistnemnd mellom Lederne og SAMFO

Tekst
Stein Zander
Dato
Stein Zander
Stein Zander

Sakens bakgrunn

Mellom SAMFO og Lederne er det inngått overenskomst for butikksjefer m.fl.
Overenskomsten har overlappende virkefelt i forhold til lederoverenskomsten
mellom SAMFO og Handel og Kontor (HK).

I overenskomsten mellom SAMFO og HK er det i bilag 8 inntatt en protokolltilførsel hvor Handel og Kontor og SAMFO erkjenner felles interesse og forpliktelse i å opprettholde høy organisasjonsgrad i området. I protokolltilførselen fremgår det videre at «Det er i partenes interesse, og det forutsettes i.h.t. Hovedavtalens kap. VIII § 8-1 at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i Handel og Kontor generelt og ved nyansettelser spesielt.».

I overenskomsten mellom SAMFO og Lederne er det ikke inntatt noe tilsvarende.
Ledere har i tarifforhandlinger med SAMFO i utgangspunktet krevd inntatt en identisk formulering, da slik at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i Lederne og spesielt ved nyansettelser. I tarifforhandlingene i 2016 ble kravet fra Ledernes side moderert til at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i en fagforening og spesielt ved nyansettelser. Kravet ble ikke akseptert av SAMFO og det kom til brudd mellom partene 20. april 2016.

Lederne brakte deretter i medhold av hovedavtalens § 2-5 tvisten inn for nemndsbehandling og krevde at forskjellsbehandlingen ble rettet opp.

Interessetvistnemndas avgjørelse

Etter behandling i nemnda kom flertallet den 6. desember 2017 til at forpliktelsen som er inntatt i protokolltilførselen i bilag 8 til overenskomsten mellom SAMFO og LO/HK innebærer en reell forskjellsbehandling, og derved er et brudd på ufravikelighetsprinsippet.

Flertallet bemerket videre at kravet fra Lederne var nøytralt i forhold til valg av fagforening, og derved ikke innebærer noe konkurransefortrinn i forhold til andre nåværende eller fremtidige fagforeninger innen virkeområdet.

Overensstemmende med flertallets syn kom nemnda under dissens til at Lederne ble gitt medhold.

Nemdas slutning:

I overenskomst for butikksjefer m.fl. mellom SAMFO og Lederne pkt. 11.6 inntas slik protokolltilførsel:

“Lederne og SAMFO erkjenner felles interesse og forpliktelse i å opprettholde høy organisasjonsgrad i kooperativ detaljhandel, for å sikre verdiskapning og trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår samt andre former for sosiale goder og ytelser. Dette vil sikre ryddige og trygge arbeidsforhold, som igjen vil bidra til motiverte, kreative og produktive medarbeidere.

Det er i partenes interesse, og det forutsettes i.h.t. Hovedavtalens 9.2 at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i en fagforening og spesielt ved nyansettelser.”.