Lederne vant fram i interessetvistnemnd mellom Lederne og SAMFO

Tekst
Stein Zander
Sist oppdatert
Stein Zander
Stein Zander

Sakens bakgrunn

Mellom SAMFO og Lederne er det inngått overenskomst for butikksjefer m.fl.
Overenskomsten har overlappende virkefelt i forhold til lederoverenskomsten
mellom SAMFO og Handel og Kontor (HK).

I overenskomsten mellom SAMFO og HK er det i bilag 8 inntatt en protokolltilførsel hvor Handel og Kontor og SAMFO erkjenner felles interesse og forpliktelse i å opprettholde høy organisasjonsgrad i området. I protokolltilførselen fremgår det videre at «Det er i partenes interesse, og det forutsettes i.h.t. Hovedavtalens kap. VIII § 8-1 at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i Handel og Kontor generelt og ved nyansettelser spesielt.».

I overenskomsten mellom SAMFO og Lederne er det ikke inntatt noe tilsvarende.
Ledere har i tarifforhandlinger med SAMFO i utgangspunktet krevd inntatt en identisk formulering, da slik at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i Lederne og spesielt ved nyansettelser. I tarifforhandlingene i 2016 ble kravet fra Ledernes side moderert til at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i en fagforening og spesielt ved nyansettelser. Kravet ble ikke akseptert av SAMFO og det kom til brudd mellom partene 20. april 2016.

Lederne brakte deretter i medhold av hovedavtalens § 2-5 tvisten inn for nemndsbehandling og krevde at forskjellsbehandlingen ble rettet opp.

Interessetvistnemndas avgjørelse

Etter behandling i nemnda kom flertallet den 6. desember 2017 til at forpliktelsen som er inntatt i protokolltilførselen i bilag 8 til overenskomsten mellom SAMFO og LO/HK innebærer en reell forskjellsbehandling, og derved er et brudd på ufravikelighetsprinsippet.

Flertallet bemerket videre at kravet fra Lederne var nøytralt i forhold til valg av fagforening, og derved ikke innebærer noe konkurransefortrinn i forhold til andre nåværende eller fremtidige fagforeninger innen virkeområdet.

Overensstemmende med flertallets syn kom nemnda under dissens til at Lederne ble gitt medhold.

Nemdas slutning:

I overenskomst for butikksjefer m.fl. mellom SAMFO og Lederne pkt. 11.6 inntas slik protokolltilførsel:

«Lederne og SAMFO erkjenner felles interesse og forpliktelse i å opprettholde høy organisasjonsgrad i kooperativ detaljhandel, for å sikre verdiskapning og trygghet for gode lønns- og arbeidsvilkår samt andre former for sosiale goder og ytelser. Dette vil sikre ryddige og trygge arbeidsforhold, som igjen vil bidra til motiverte, kreative og produktive medarbeidere.

Det er i partenes interesse, og det forutsettes i.h.t. Hovedavtalens 9.2 at det aktivt informeres og oppmuntres til medlemskap i en fagforening og spesielt ved nyansettelser.».