Miljøvennlig aluminiumsindustri?

Norsk aluminiumsindustri kan med gode forutsetninger både være miljøvennlig, bidra til reduserte utslipp og være konkurransedyktig internasjonalt, hevder Ledernes Aluminiumsutvalg.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Privat
Dato

Lederne bransjeutvalg for medlemmene i aluminiumsindustrien har ønsket å sette søkelys på aluminiumsindustriens konkurranseevne, og hvilken energi- og klimapolitikk som vil fremme dette.

Dialogmøter med næringskomiteen

I to dialogmøter med ledertrioen i Stortingets næringskomite siste uke i november har Ledernes aluminiumsutvalg samarbeidet tett med representanter for arbeidsgiverne, i et godt partssamarbeid.

I dialogmøtene presenterte Ole Løfsnæs fra Alcoa og Nina Lillelien fra Hydro hvilke utfordringer og problemsstillinger norsk aluminiumsindustri står ovenfor. Utfordringene berører både norsk og europeisk politikk.
De fokuserte særlig på de fem områdene kraftmarked, CO2-kompensasjon, nett-tariffer, utslippskutt og karbontoll på import.
Hovedkonklusjonene fra begge dialogmøtene var at møtene var meget nyttige for alle parter.

Felles interesser
Terje Aasland, Stortingsrepresentant (AP)

Stortingsrepresentant og andre nestleder i næringskomiteen, Terje Aasland (AP) uttrykte stor tilfredshet ved informasjonsdelingen.

– Generelt må jeg si at jeg deler store deler av utvalgets oppfatning og analysene som ble presentert. Dessuten, og når vi snakker om kraftmarkedet, er det vanskelig å forstå at regjeringen ikke bruker Statkraft som et politisk verktøy i forhold til krafttildeling i større grad enn det de gjør, sier Terje Aasland.

Aasland erkjenner at han mangler noe kunnskap om EU`s Green Deal, fordi det er klima- og miljøpolitikerne som arbeider med dette. Samtidig peker han på hvor viktig det er at nærings-, energi- og klimapolitikere koples mer sammen, og kan tenke seg et bredt interessesamarbeid med Lederne og arbeidsgiverne om temaene.

Geir Pollestad, stortingsrepresentant (SP)

Leder i næringskomiteen, stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) takket for gjennomgangen, og pekte på at Senterpartiet forsøker å ivareta problemsstillingene i sitt utkast til partiprogram for neste stortingsperiode.

Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant (SV)

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant og første nestleder i næringskomiteen uttrykte stor interesse for mange av momentene som ble lagt fram. Han syntes mye av vinklingene på industriens utfordringer hadde gitt han mange nye og interessante perspektiver.

– Dette vil jeg gjerne ta med meg inn i eget parti, kanskje spesielt i forhold til utformingen av SV`s endelige arbeidsprogram som skal vedtas i april 2021. Jeg håper å kunne ta direkte kontakt om jeg trenger ytterligere informasjon, både med representantene fra arbeidsgivere og med Lederne, sa Torgeir Knag Fylkesnes.

Veien videre
Øystein Slåke, Ledernes hovedtillitsvalgt Hydro Husnes

Ledernes aluminiumsutvalg vil følge opp og fortsette dialogen, og gjerne med politikere med spesialfelt innenfor energi- og miljøpolitikk.

– Vi vil ta initiativ enten før jul eller like over på nyåret til informasjonsdeling og eventuelt nye dialogmøter. Aluminiumsindustriens vilkår må ivaretas på best mulig måte, i alle fall på konkurransevilkår som er lik eller i beste fall favoriserer industri som bidrar til ren energibruk og lite eller ingen klimautslipp, sier Øystein Slåke som er Ledernes hovedtillitsvalgt på Hydro Husnes og leder i Ledernes aluminiumsutvalg.

Forbundsleder Audun Ingvartsen, her sammen med nestleder Liv Spjeld By

Ledernes forbundsledelse støtter helhjertet opp rundt de ting som aluminiumsutvalget arbeider med, og roser dette bransjeutvalget for å være det mest aktive og utadrettede bransjeutvalget for tiden.

– Lederne trenger flest mulige kanaler for å nå ut til politikere og myndigheter med viktige budskap. Våre medlemmer sitter på omfattende kunnskap om grunnleggende arbeids- og utviklingsvilkår for ulike bransjer som de jobber i. Det er viktig at denne kunnskapen deles og foredles før viktige politiske vedtak gjennomføres, avslutter forbundsleder Audun Ingvartsen.