Ny lederavtale med Rederiforbundet

Lederavtalen mellom Lederne og Norges Rederiforbund er reforhandlet og har gitt bedre rettigheter for Ledernes medlemmer innenfor flere områder.

Tekst
Stein Zander
Dato

Blant annet er oppsigelsesfristene for alle nå på minst tre måneder. Tidligere var det et krav om at vedkommende ansatt måtte ha vært ansatt i en lederstilling i minst tre år før denne retten inntrådte.

Videre er det avtalt en utvidet fortrinnsrett i to år for enkelte grupper som har blitt rammet av en nedbemanning. Fortrinnsrett til ny tilsetting etter arbeidsmiljølovens § 14-2, skal for ansatte på flyttbare innretninger som er fylt 55 år gjelde fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp, dog således at den utvidede fortrinnsrett bortfaller ved fylte 60 år.

For ansatte på plattformboring gjelder en tilsvarende utvidet fortrinnsrett fra 57 år til 62 år.

I bestemmelsen som omhandler godtgjøring under kurs, er det tatt inn et tillegg som medfører at evt. godtgjørelse for deltagelse på pålagte kurs ikke under noen omstendigheter skal være dårligere enn det som er fastsatt for øvrige ansatte innenfor tariffområdet i samme stillingskategori.

I bestemmelsen som omhandler forsikringer m.v., er det tatt inn et nytt tredje ledd som gir forsikringsdekning når ansattes effekter tapes eller beskadeliggjøres ved ulykkeshendelser om bord, eller på reise til og fra tjeneste. Slikt tap eller skade erstattes med inntil kr. 24.000.

Erstatningsansvaret kan lempes eller bortfalle under hensyn til skyld eller forsømmelse den ansatte måtte ha vist.

Satsen for arbeidsgivers andel til opplysnings- og utviklingsfondet ble også betydelig økt. Arbeidsgivers andel utgjør nå kr. 95 per måned per ansatt som følger avtalen mellom Lederne og NR.

Publisert i Bransje, Nytt fra Lederne