Landsmøte Lederne 2022

Ny resolusjon vedtatt på Ledernes landsmøte

En ny resolusjon som omhandler en styrking av yrkesutdanning og lærlingordning har i ettermiddag blitt vedtatt på Ledernes landsmøte.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Inger Kringlebotten
Dato

Til grunn for resolusjonen ligger tallene fra Statistisk Sentralbyrå som viser at Norge vil mangle rundt 100 000 fagarbeidere i 2035. Fagforbundet Lederne mener at denne utviklingen ikke kan fortsette. Resolusjonen beskriver at dersom Norge skal gjennomføre det grønne skiftet, og sikre en bærekraftig velferdsstat for de kommende generasjonene, må nødvendig kompetanse sikres gjennom målrettede tiltak og effektive politiske virkemidler.

I resolusjonen ytres det imperativt at regjeringen nå må samarbeide med arbeidsgivere og bransjeorganisasjoner, og systematisk jobbe for å sikre rekruttering, opplæring og praksisplasser innen yrkesfag.

– Etter to år med pandemi har behovet for arbeidskraft skutt fart igjen, og nå må det legges til rette for en større satsning på yrkesrelaterte utdanninger og lærlingordning. Regjeringen, arbeidsgiverforeninger og næringslivet må på banen nå og tilby flere lærlingplasser og tilrettelegge for fag- og yrkesrelaterte arbeidsplasser, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Resolusjonen adresserer også at grunnleggende yrkesutdanning og praksis er en vesentlig del av fundamentet for fremtidens yrkesliv og velferdsstat.

Lederne lister blant annet opp disse områdene som må fokuseres på fremover:

  • Styrke offentlig og privat yrkesutdanning
  • Sikre lærlingplasser for yrkesfagelever
  • Styrke en fullverdig finansiering av hele yrkesutdanningsløpet
  • Sikre kvaliteten på yrkesutdanning og praksis.
  • Arbeide for at fag- og utdanningstilbud dimensjoneres og målrettes i tråd med bedrifters og samfunnets behov.
  • Styrke/sikre/lovfeste retten til og tilbudet om etter- og videreutdanning for arbeidstakere gjennom hele arbeidslivet.
Her ser du en dame som taler foran Ledernes landsmøte.
Seksjonsleder for arbeidsliv og jus, Frøydis Vandvik Løvdal, orienterer Ledernes landsmøte om medbestemmelse i arbeidslivet.
Historisk landsmøte

Da landsmøtet ble åpnet lørdag på Thon hotell Arena Lillestrøm hadde det nøyaktig gått ett år siden oppstarten av det nye medlemsdemokratiet, og var det første av sitt slag i ny modell.

Etter landsmøtet har tilbakemeldingene vært gode. Deltakerne sitter igjen med ny kunnskap, gode ideer, og viktige bekjentskaper på tvers av avdelinger. Målet med medlemsdemokratiet er nettopp det at alle skal bli hørt.

Liv Spjeld By taler for Ledernes landsmøte.
Liv Spjeld By taler for det første landsmøtet i ny modell.

– Takk til alle deltakere for stort engasjement og et godt landsmøte! Sammen skal vi skape verdi for både eksisterende og nye medlemmer. Vi gleder oss til veien videre, sier nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

Landsmøtet er en ny organisatorisk møteform for Lederne, der det ikke fattes vedtak, men hvor aktuelle fag-, organisasjons- og tariffpolitiske saker kan debatteres. Landsmøtene skal fremover avholdes annethvert år, i år hvor det ikke er kongress.

Æresmedlemmer, kongressdelegater, hovedstyremedlemmer, ledelsen og ansatte i sekretariatet møttes for å dele informasjon og erfaringer, bli inspirert, og ha gode samtaler om Ledernes fremtidige utvikling.

På landsmøtet ble det i tillegg lagt frem regnskapsrapport for siste år, hovedstyrets orientering om året som er gått, og status på organisasjonens vedtatte handlingsprogram.

 

Publisert i Nytt fra Lederne