Reisetid som arbeidstid? Uttalelse fra EFTA-domstolen

EFTA-domstolen ga 27. november 2017 en rådgivende uttalelse til Høyesterett som kan være relevant for mange av Ledernes medlemmer. Uttalelsen er gitt i en sak som omhandler i hvilke tilfeller reisetid skal regnes som arbeidstid.

Tekst
Stein Zander
Dato
Stein Zander
Stein Zander, leder for Ledernes fagjuridiske avdeling.

Saken er nå tilbake i Høyesterett som ennå ikke har fastsatt noen dato for når saken skal behandles. Lederne følger saken og vil etter behandlingen i Høyesterett kunne si noe mer konkret om hvilke konsekvenser avgjørelsen vil ha for Ledernes medlemmer.

Saken gjelder en polititjenestemann med fast arbeidssted på et lensmannskontor. I tillegg er han knyttet til politidistriktets såkalte utrykningsenhet, noe som medfører at han i enkelte situasjoner må reise på oppdrag andre steder i politidistriktet. Arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om reisetiden til og fra oppdragsstedet skal regnes som arbeidstid.

Innledningsvis i avgjørelsen presiserer EFTA-domstolen at det enten er snakk om arbeidstid eller fritid – det finnes ingen mellomting.

For at noe skal være arbeidstid må følgende vilkår være oppfylt:

  • Arbeidstakeren må utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter.
  • Arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon.
  • Arbeidstakeren må være i eller på arbeid.

EFTA-domstolen mente disse vilkårene var oppfylt for de reisene saken omfattet og at denne reisetiden dermed er å anse som arbeidstid.

Uttalelsen til EFTA-domstolen er ganske generell, selv om den bygger på det relevante faktum i saken. Det er således mulig å utlede en generell oppfatning innenfor de rammene domstolen beskriver i selve uttalelsen.

EFTA-domstolens konklusjoner om hvordan EU-regler skal forstås er imidlertid ikke bindende for norske domstoler, men legges vanligvis til grunn. Saken er etter EFTA-domstolens uttalelse tilbake i Høyesterett som har det avgjørende ord i saken. Mer informasjon vil gjøres kjent så snart Høyesteretts dom foreligger.