Regjeringen: Utvidet dagpengeperiode og forskuttering av dagpenger

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger, får utvidet dagpengeperioden sin ut juni måned. Regjeringen åpner også for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dette fremgår av nylige pressemeldinger fra Regjeringen.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
regjeringen.no
Dato

Regjeringen har allerede gjort en rekke endringer i regelverket for de som nå blir oppsagt eller blir permittert. Samtidig var en del arbeidsledige eller permittert også før koronakrisen. Flere av dem er i ferd med å gå ut maksperioden for dagpenger.

Sikres inntekt

– Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tøft arbeidsmarked

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet vil i underkant av 4500 personer gå ut sin maksimale dagpengeperiode før 30. juni. Disse vil møte et arbeidsmarked med høy ledighet. I og med at denne gruppen i hovedsak har brukt opp sine dagpengerettigheter i en periode med langt lavere ledighet, er det rimelig å anta at de vil stille svakt på jobbmarkedet. Å midlertidig forlenge deres stønadsperiode, vil sikre dem inntekt i en periode der man i liten grad vil kunne forvente at Arbeids- og velferdsetaten har særlig kapasitet til å bistå med oppfølging.

Spesialregler

Med nye regler forlenges dagpengeperioden for dem som var i ordningen før 1. mars 2020 midlertidig til og med 30. juni 2020. Endringen vil både gjelde for den ordinære dagpengeperioden som fastsettes etter folketrygdloven § 4-15 og den særlige stønadsperioden i § 4-19 for personer som har avtjent militærtjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste.

Også permitterte

For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at Arbeids- og sosialdepartementet gis en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt for de som var permittert før 1. mars 2020.

– Dette betyr at staten betaler dagpenger for permitterte utover dagens 26 uker. Inntil videre gjelder dette ut juni, sier statsråden og legger til:
– Vi vil i tillegg fortløpende vurdere flere tiltak når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Arbeidssøkere på AAP

Siden reglene for arbeidssøkere og permitterte utvides, gjøres det også endringer for personer som mottar arbeidsavklaringspenger mens de søker jobb.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen, kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette, får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden etter folketrygdloven § 11-17, forlenget stønadsperioden fram til og med 30. juni 2020.

Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger

Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Dette kommer frem i en pressemelding sendt ut fra regjeringen i dag.

Korona-pandemien har ført med seg en bølge av permitteringer og oppsigelser på det norske arbeidsmarkedet. I løpet av de to siste ukene alene har NAV mottatt nærmere 300 000 søknader om dagpenger fra personer som nå har akutt behov for støtte. Den enorme økningen i antall søknader om dagpenger vil kunne gi en kritisk lang saksbehandlingstid. Selv med en vesentlig bemanningsøkning vil det med dagens løsninger ta lang tid før innsendte søknader om dagpenger blir behandlet. Regjeringen har derfor i statsråd 27. mars vedtatt at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengegrunnlaget. Forskuddet NAV betaler ut er på om lag 60 prosent av lønnen, og vil senere bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

– Mange som har mistet jobben eller er permittert er i en svært vanskelig situasjon, og har ikke anledning til å vente på lang saksbehandling hos NAV før de får tilgang på dagpenger. NAV jobber på spreng for å håndtere den store søknadsmengden, men vi ser behovet for å få på plass en midlertidig løsning som raskt sikrer folk penger på konto i påvente av et eget dagpengevedtak. Med forskutteringsordningen vi nå åpner for løser vi deler av det akutte behovet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er frivillig for dagpengesøkerne om de ønsker en slik forskuttering, eller om de foretrekker å vente på at endelig vedtak om dagpenger blir truffet. For å få utbetalt et forskudd må man ha søkt om dagpenger, og oppfylle grunnleggende krav til å motta slike. Deretter må man søke konkret om forskuddsutbetaling. Dette søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på nav.no i løpet av ettermiddagen mandag 30.mars. Det betyr at de første kan regne med å få pengene inn på konto i løpet av fredag 3. april. Ordningen med forskuddsutbetaling vil i første omgang gjelde i en måned.

Ordningen gjelder for arbeidstagere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering. Den gjelder derimot ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber Regjeringen videre med å finne en løsning.

(Kilde: Regjeringen.no)