Lederne-medlemmet Hege Levidatter Hansen.

Viktigheten av trygghet og nettverk

For Hege Levidatter Hansen er det avgjørende med trygghet på arbeidsplassen og et godt nettverk. Til daglig hjelper hun mennesker som opplever utenforskap, og som trenger trygghet og et nettverk i deres hverdag. Fra dette arbeidet drar hun paralleller til godene du får ved å være organisert i et fagforbund.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Hege Levidatter Hansen er ei driftig dame med lang ledererfaring på mange nivåer, både i barnehagesektoren og i privat næringsliv. I tillegg er hun medlem og styremedlem i avdeling Trøndelag.

Verdifulle nettverk

I dag jobber Hansen med etableringen av “Steg for steg”, en ny virksomhet i regi av Blåkors i Trondheim, der hun skaper et nettverk for mennesker som har utfordringer med rus og psykisk helse. Dette er et overgangstilbud der deltakerne har hver sin frivillig «tidgiver» som er sammen med dem og støtter dem i hverdagen.

– Det er utrolig spennende og meningsfullt å etablere dette tilbudet for en sårbar gruppe. Vi tilbyr en sosial relasjon og et nettverk, og vi ser at det gir mestringsfølelser og trygghet. Ofte er det så lite som skal til. Det gir så mye å knytte en god relasjon, oppleve mestring og føle seg verdifull i møte med en annen, sier Hansen.

Den røde tråden i Hansens arbeidsliv er hennes store interesse for livsmestring. I løpet av sin lange og brede ledererfaring har hun lært at det ikke bare er barn og unge med tøffe utfordringer som har behov for et sosialt nettverk, mestring og trygghet. Behovene gjelder for alle, og vedvarer gjennom livet. Siden mye av det blir tilbragt på jobben, er det viktig at behovene der også blir hensyntatt.

– Jeg tror det er derfor jeg ser viktigheten av å være organisert i arbeidslivet; for min del i Lederne. Opplevelsen jeg har av å stå trygt i jobben, gleden av å ha et faglig og sosialt nettverk rundt meg, og å kunne utfordre meg selv kunnskapsmessig med et solid kurstilbud gir meg mye merverdi i løpet av året.

Utvidede perspektiver gjennom nettverksbygging

Hansen deltar i planleggingen av lokale medlemsarrangementer hvor medlemmene gjennom jevnlige aktiviteter bygger gode relasjoner. Felles for medlemmene er at de er interessert i god ledelse, og å være sammen i et faglig og sosialt nettverk.

Bli medlem i dag

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk.

– Jeg blir veldig inspirert av å reflektere og prate om ledelse med andre ledere, og gjerne fra vidt forskjellige bransjer. Min erfaring er at forskjellige bransjer har ulike idealer for lederskap. Ved å møte ledere med andre perspektiver, så utfordrer du ditt eget syn på ledelse og dine underliggende verdier.

– Felleskapet jeg har blitt en del av har så mange sammenfallende utfordringer på tvers av bransjene. Diskusjonene som oppstår, gjør deg bedre forberedt på ledelsesutfordringene som kommer. Dette er et fellesskap som skaper pågangsmot og motstandsdyktighet i lederhverdagen.

Mange anser det jobbrelaterte nettverket først og fremst som et springbrett til et karrierehopp. Det viktigste for Hansen er imidlertid å kunne diskutere ledelsesfaget, utfordringer i hverdagen og å kunne dele erfaringer.

– En av mine viktigste personlige erfaringer som leder, i møte med barn, familier og personale, er at det er så lite som skal til for å styrke enkeltindividet. Det å legge til rette for trygghet, utvikling, og samtidig utfordre litt på hver enkeltes egne premisser, er viktige faktorer for god ledelse generelt i arbeidslivet, avrunder Hansen.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.