Lønnsforhandling

Mange mener de ikke kan forhandle. Det er feil. De fleste av oss forhandler daglig uten at vi tenker på det. Her får du noen tips om hvordan du kan mestre forhandlinger på en bedre måte. Rådene er av generell karakter men er anvendelige i de fleste typer forhandlinger.

Her er noen tips til lønnsforhandlinger:

 • Forberedelse er halve jobben. Sett mål for hva du vil. Tenk gjennom motpartens interesser. Hva vil de og hvordan kan du ta hensyn til deres interesser i den løsningen du ønsker?
 • Tenk gjennom hva du skal si og hvordan du skal argumentere. Velg noen få hovedargumenter som du mener er de beste. Ikke argumenter din motpart i hjel.
 • Når du går inn i en forhandlingssituasjon, enten det er formelle forhandlinger eller ved kjøp av en bil, må du ha gjort deg opp en mening om hvor du vil. Hva er din interesse? Prøv å finne flere alternativer som du kan akseptere.
 • Vær realistisk i dine vurderinger. Urimelige krav og/eller urimelige forslag til løsninger er bortkastet tid. Husk at motparten også har interesser som skal ivaretas.
 • Sats aldri på èn hest. Dersom du kun har ett forslag til løsning og som ikke er akseptabel for en lukket motpart, så vil forhandlingene kunne bryte sammen og stoppe av seg selv uten enighet.
 • Bruk aldri (tomme) trusler. Trusler skaper et dårlig forhandlingsklima og er ikke tillitskapende. Utsagn som ”får jeg ikke høyere lønn nå slutter jeg!” bør brukes med omhu dersom du ikke er villig til å si opp jobben. Avslører motparten at du bruker tomme trusler vil du miste troverdigheten din både nå og i framtidige forhandlinger.
 • Snakk alltid sak og aldri person. Personangrep og andre usakligheter tjener ikke din sak. Selv om du oppfatter din motpart som usaklig og vanskelig, er det ikke formålstjenlig å ”ta ham”. Dersom du greier ”å ta” din motpart vil han mest sannsynlig være mindre innstilt på å ta hensyn til dine interesser. Dersom du sørger for at motparten taper ansikt vil han sannsynligvis ha personlig interesse av å ikke imøtekomme deg og dine krav.
 • Bruk ikke tid på å irritere deg over motparten. Du har den motparten du har og kan sannsynligvis ikke endre det. Dersom motparten er vanskelig er det beste du kan gjøre å opptre ryddig og mest mulig saklig.
 • Lytt til hva motparten har å si. Det kan godt fremkomme momenter som du kan overføre i din egen argumentasjon. Ofte er du så fokusert på hva du selv skal s i at du ikke lytter til motparten. Løsningen ligger ofte i det den andre part sier. Derfor er det viktig at du lytter til og skjønner motpartens budskap. Sjekk hele tiden om du har forstått motparten. Det gjør du ved å stille kontrollerende spørsmål av typen ”skjønner jeg deg riktig når…”.
 • Sett dagsorden og ta føringen i samtalen. Hvis du lykkes i å sette dagsorden og kontrollere fremdriften i forhandlingene er det lettere å få til en løsning som er i tråd med dine interesser. Dersom du legger frem en skisse til løsning vil den videre diskusjonen foregå på dine premisser. Husk at bevegelse – i form av endring av standpunkt – er det som bringer deg nærmere en løsning.
 • Enighet med din motpart om selv små detaljer og punkter kan gi et forbedret grunnlag for videre forhandlinger.
 • Før du går i forhandlingsmøte kan det være smart å ta kontakt med en av Ledernes rådgivere for eventuelt å få innspill eller en ”second opinion” til forhandlingsstrategien.

 

Bli medlem av Lederne

Bli medlem

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.