Lokale lønnsforhandlinger

Er du tillitsvalgt og/eller medlem av lokalt forhandlingsutvalg i bedriften? Her får du tips om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsforhandlinger som gjøres med grunnlag i tariffavtaler, kan forhandles både på sentralt og lokalt nivå. Forhandlinger på sentralt nivå innebærer forhandlinger mellom avtalens parter, for eksempel frontfaget som forhandles mellom NHO og LO. Forhandlinger lokalt foregår mellom partene på bedriften, det vil si mellom de tillitsvalgte og ledelsen.

De fleste av Ledernes tariffavtaler har ingen bestemmelser om lønnsforhandlinger på sentralt nivå, og lønnsfastsettelsen foregår derfor som regel lokalt ute på arbeidsplassene. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte forhandler om rammen for lønnsoppgjøret og hvordan denne skal fordeles mellom de ansatte. Ofte er det slik at rammen deles i generelle og individuelle tillegg. Det generelle tillegget gis til alle, mens det individuelle tillegget gis til enkelte ansatte.

Forhandlingene skal gjøres med grunnlag i fastsatte kriterier og disse fremkommer som regel av den gjeldende tariffavtalen. Det er gjerne fire kriterier som går igjen:

  • Bedriftens økonomi
  • Fremtidsutsikter
  • Produktivitet
  • Konkurranseevne

Det er arbeidsgiveren som bestemmer den endelige fordelingen av potten, og det er her lønnssamtalen kommer inn i bildet.

Fire punkter for gjennomføring av lønnsforhandling

Vi har satt opp fire punkter for lokale lønnsforhandlinger, når du er tillitsvalgt eller utnevnt til lokal forhandler i bedriften. Først av dem er forberedelser, hvor det velges et forhandlingsutvalg bestående gjerne av hovedstillitsvalgt, styremedlem og et medlem med økonomisk kompetanse. Det andre man gjør er å utarbeide kravet. Kriteriene for utarbeidelse av krav er som regel; bedriftens økonomi, produktivitetsutvikling, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Når man har utarbeidet kravet går man i gang med gjennomføring av lønnsforhandlinger. Dette er en prosess som bør foregå gjennom hele året, slik at man vet hva som rører seg i bedriften og blant arbeidstakerne. Sist er kontroll av resultatene. Når alt er ferdig forhandlet og undertegnet må man kontrollere resultater og vurdere eventuelle urimelige utslag.

Les mer om de 4 punkter under her;

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86

 

Ønsker du å lese mer om lønn? Klikk her