Lønnsplikt og dagpenger ved permittering og arbeidsledighet

Her beskrives hva arbeidstakere som hovedregel har krav på ved permittering og arbeidsledighet.

Etter permitteringsvarsel er gitt (varslingsperioden) – full lønn som normalt

I varslingsperioden, fra permitteringsvarsel sendes ut til permitteringen iverksettes, som hovedregel 14 kalenderdager (unntaksvis 2 dager), skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt. Reglene om varsling følger av Hovedavtalen.

Etter iverksettelse av permittering

Arbeidstakere som blir permittert har krav på full lønn fra arbeidsgiver i de første 15 arbeidsdagene av permitteringen (arbeidsgiverperioden). Deretter gjelder dagpengeordningen, med utbetaling av dagpenger tilsvarende 62,4 prosent av lønnen inntil 6 G fra NAV. Arbeidstaker får ikke utbetaling for de 3 første dagene med rett til dagpenger, dette kalles ventedager og er arbeidstakers egenandel.

Arbeidsgiverperioden – full lønn fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal altså utbetale full lønn, uten begrensning oppad til 6 G, de 15 første arbeidsdagene etter at varslingsfristen er ute og permitteringen starter. Dette omtales som arbeidsgiverperioden.

Med «arbeidsdag» menes dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet og mottatt lønn, og omfatter ikke dager med arbeidsfri, f.eks. helligdager, dager som er fridager i arbeidstidsordningen, avspaseringsdager o.l.

Ved delvis permittering må graderingen «legges sammen» slik at de samlet fyller antallet arbeidsdager i arbeidsgiverperioden. Dette betyr at arbeidsgiverperioden blir 15 dager for 100 prosent permitterte, og 30 dager for 50 prosent permitterte.

Ventedager

Den permitterte får ikke utbetalt dagpenger for de første dagene i dagpengeperioden. Dette kalles ventetid og er den permittertes egenandel. Ventetiden er 3 hele dager for permitterte som er helt arbeidsledige.

Dagpenger

Etter utløpt arbeidsgiverperiode med full lønn fra arbeidsgiver, har arbeidstaker som er minimum 50 prosent permittert og som oppfyller de alminnelige vilkårene for å få dagpenger, krav på dagpenger fra NAV.

Arbeidstaker som blir permittert bør registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger så snart permitteringsvarsel er mottatt.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger er 1,5 G de siste 12 månedene, eller 3 G de siste 36 månedene.

Her kan du lese mer om dagpenger ved permittering på NAV sine nettsider. 

Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. For arbeidstakere som var permittert før 1. juli 2021 teller ikke disse permitteringsukene med i perioden på 18 måneder.

Beregning av dagpengene

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært arbeidsledige skal utgjøre 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 6 G.

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger

Arbeidstaker som er permittert kan søke NAV om å kombinere dagpenger med utdanning. NAV utbetaler ikke dagpenger før de eventuelt har godkjent arbeidstakers utdanning. Det er anledning til å søke om dette selv om arbeidstaker mottar støtte fra Lånekassen.

Søknad om dagpenger

Arbeidstaker bør søke om dagpenger fra NAV så snart som mulig. Søknad kan sendes inn samme dag som varsel om permittering mottas. Dagpenger kan mottas tidligst fra dagen arbeidstaker både er registrert som arbeidssøker og har sendt søknad om dagpenger.

Søknad om dagpenger skjer fortrinnsvis digitalt. Ved søknad om dagpenger, vil søker få beskjed om hvilke opplysninger og hvilken dokumentasjon som er nødvendig. Arbeidsavtale og permitteringsvarsel fra arbeidsgiver (som inneholder de opplysningene som NAV krever) vil ofte være tilstrekkelig.

Mange virksomheter formulerer permitteringsvarselet slik at det kan brukes både som bevis for permittering og dokumentasjon på arbeidsavtale overfor NAV.

Dokumentasjon kan ettersendes inntil 14 dager etter at søknaden er sendt.

Les mer om dagpenger på NAV sine nettsider.

Forskudd på dagpenger fra NAV

Det er ikke lenger mulig å søke om forskudd på dagpenger fra Nav.

Retttil dagpenger ved permittering i forbindelse med helligdager?

Permitterte får dagpenger for fem virkedager per uke, også om disse er helligdager.