En leder med autentisk ansiktsuttrykk ser på en kollega
Finn din lederstil

5 steg mot autentisk lederskap

Autentiske ledere har høy selvbevissthet og er tydelige på hva de står for. Det gjør at de oppfattes som ærlige og troverdige, som har positiv effekt på både arbeidsmiljø og produktivitet. Er du en autentisk leder?

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Autentisk kommer fra det greske ordet authentikós, som betyr ekte. En autentisk person er tro mot seg selv, slik at indre verdier samsvarer med ytre oppførsel. Autentisk lederskap handler om å utføre jobben sin, uten å gå på kompromiss med prinsipper og personlighet. Det gir en høy grad av integritet og dermed troverdighet.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Autentiske ledere oppfattes som stabile og trygge, også i turbulente tider. De går foran som et godt eksempel, og viser gjennom sine handlinger at de praktiserer de samme verdiene som de forventer av teamet sitt.

Kjernen i autentisk ledelse

Et grunnleggende element i autentisk ledelse er tillit, og en av kjerneingrediensene for å etablere tillit er empati – evnen til å forholde seg til en annen persons opplevelser, tanker og følelser. En autentisk lederstil innebærer å lede med hjertet – også når det oppstår uro på arbeidsplassen. Fordi forholdet mellom leder og ansatte er basert på tillit og oppriktighet, vil medarbeiderne i større grad stole på at konflikten kan løses på en ærlig og ikke-manipulerende måte.

Tro mot deg selv

Begrepet autentisk ledelse ble først lansert i boka True North: Discover Your Authentic Leadership av professor Bill George ved Harvard Business School i 2003. Han hevder at autentiske ledere drives av et moralsk og etisk formål, og aldri mister sine kjerneverdier og prinsipper av syne. Boka tar for seg teorien om at det å være seg selv er nøkkelen til suksess for ledere. En studie fra University of Nebraska konkluderer med at autentisk lederskap er den viktigste faktoren for medarbeideres tilfredshet og engasjement på jobb.

Her er 5 bøker alle ledere bør lese

Ledere som bruker tid på å bli kjent med hver enkelt medarbeider, bygger lojalitet og betydningsfulle relasjoner som igjen påvirker de ansattes engasjement. Følelsen av tilhørighet, å bli anerkjent for den du er og at din innsats er viktig for selskapets suksess er motiverende, og inspirerer til kreativitet og innovasjon.

Genuin og ærlig

Det motsatte av autentisk er inautentisk, og en slik lederstil kjennetegnes av falskhet og uforutsigbarhet. Det kan føre til usikkerhet blant medarbeiderne, fordi de aldri helt vet hvor de har lederen, og hvordan han eller hun vil reagere. Frykten for hva dagen vil bringe spiser opp energi som i stedet kunne blitt brukt på arbeidsoppgaver.

Det nytter altså ikke å «fake» autensitet – det må komme fra ditt indre. Derfor er den beste måten å utøve autentisk lederskap på å bruke tid på å bli kjent med deg selv, og anerkjenne både dine sterke og svake sider. Det er først når du oppleves som genuin og ærlig at du oppnår troverdighet som leder.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Innrømmer feil

Det betyr også at ingen autentiske ledere er like, så det finnes ikke en trylleformel som passer for alle. Autentiske ledere lykkes fordi de innrømmer det når de gjør feil, og oppriktig ønsker det beste for sine kolleger. De er ærlige i sine tilbakemeldinger, både positive og negative, og også åpne for korreksjoner på egen væremåte. Til syvende og sist fronter autentiske ledere budskapet om at det er OK å være menneskelig på arbeidsplassen.

Bli en autentisk leder:

 1. Kjenn deg selv: Tenk gjennom hva som er dine verdier, styrker og svakheter, og hvordan du ønsker å bli oppfattet.
 2. Lytt til andre: Vær åpen for tilbakemeldinger fra menneskene rundt deg, og stol på at de vil ditt beste, selv når de korrigerer deg.
 3. Vær ærlig: Konstruktiv kritikk bygger faktisk tillit, fordi medarbeiderne stoler på at du sier det du mener.
 4. Sett deg mål: Led med både hodet og hjertet, og ha klare visjoner og mål. Din entusiasme for å nå målene smitter over på teamet.
 5. Bli kjent med teamet: En empatisk leder kjenner sine medarbeideres negative og positive sider, og forsøker å forstå hver enkelt.

I had no idea that being your authentic self could make me as rich as I’ve become. If I had, I’d have done it a lot earlier.

Oprah Winfrey

 

 

 

 

 

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.