stresset mellomleder snakker sammen med kollegene sine
Vanskelige roller

Derfor er mellomledere ofte mer stresset

Mellomledere er ofte mer stresset enn både ledere høyere opp i hierarkiet og de som er lenger ned i hierarkiet på jobben. Noen enkle grep kan få bukt med det.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
NTB Scanpix
Dato

Mellomlederne befinner seg ofte mellom barken og veden på jobb. Ofte balanserer de mellom høye forventninger og tøffe krav fra ulike hold. Kanskje ikke så rart at det kan være krevende til tider? En studie fra Columbia University og University of Toronto viser at mellomledere oftere enn andre medarbeidere lider av depresjon og angst. Erik M. Anichich er professor ved University of Southern California´s Marshall School of Business, og i an artikkel på Harvard Business Review kommer han med en forklaring på hvorfor mellomlederen ofte er mer stresset enn andre, og hva man kan gjøre for å endre på det.

 

 

Ofte forventes det at mellomlederen «spiller» forskjellige roller – noe som ofte fører til at de blir satt i en skvis mellom lederne man har over seg, og medarbeiderne man selv leder.

 

 

Mellomlederen må ofte tilpasse seg en lederstil og væremåte ut ifra hvem de forholder seg til på jobben. Når de forholder seg til de som er høyere opp i hierarkiet, blir de mer tilbakeholdne, mener Anichich, mens de ofte blir mer selvsikre når de forholde seg til de som er under dem i jobbhierarkiet. Ofte forventes det at mellomlederen «spiller» forskjellige roller – noe som ofte fører til at de blir satt i en skvis mellom lederne man har over seg, og medarbeiderne man selv leder. Begge med ulike krav og forventninger.

Ønsker du mer faglig påfyll og hjelp til å takle mellomlederrollen bedre?

Registrer deg her og få mer informasjon om medlemskap i Lederne.

Stress og fysiske plager

Forskning viser at det er psykologisk krevende å skifte mellom måter man fremstår på. Både hvordan man fremstår overfor de enkelte, men også måten man selv tenker på når man kommuniserer med ulike mennesker. På den emosjonelle siden fører motstridende roller til at man blir mer stresset og lettere kan få angst, skriver Anichich. Stressnivået kan også være så krevende at det fører til fysiske helseproblemer. Det kan også gjøre det vanskeligere å klare å holde fokus på én oppgave om gangen, uten å bli distrahert.

 


Heldigvis finnes det råd å følge for å unngå at påkjennelsen blir for stor. Her er noe å tenke på:

 1. Prøv å gjøre rapporteringen enklere for å minske interaksjoner både oppover og nedover i selskapet. Det innebærer også at du bør ta bort unødvendige møter som tvinger de ansatte til å kommunisere på en måte som gjør at rollegrensene utfordres.
 2. Vær trygg på kommunikasjonen og bevisst på hvordan du kommuniserer. Hvem bestemmer og hvem utøver makt overfor hvem? Og hvordan oppleves det fra ulike synsvinkler?
 3. Det kan være god hjelp i å synliggjøre hvor viktig mellomlederens rolle er for selskapet, i stedet for å fokusere på at personen noen ganger er en underordnet og noen ganger en veileder.
 4. Slutt med detaljstyring! Det er bedre å gi tiltro til mellomlederen og gi mellomlederen frihet til å lede på måten man selv ønsker.
 5. Jobb for å få en flatere lederstruktur i selskapet, så slipper man å bruke energi på rollebyttene.
 6. Hold fast ved rutinene! Det kan redusere stresset.
Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.