NY NORMAL

Er du forberedt på å endre lederstil etter koronaen?

En ny Sintef-undersøkelse har identifisert hvilke ledere som vil klare seg best når arbeidslivet blir normalt igjen. Skal du lykkes, er det særlig én lederstil som utpeker seg.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Dato

Koronaåret har opplevdes som ensomt, fjernt og slitsomt for ledere. Det viser en undersøkelse Kearney har gjennomført blant tusenvis av ledere verden over.

Det er lett å forstå at det har vært utfordrende, all den tid ledere har stått i vanskelige og omfattende permitteringer, store digitale omveltninger, stor økonomisk usikkerhet og mange på hjemmekontor. Selv den dyktigste leder kan knele under det enorme arbeidspresset som har vært.

Fagorganisering gir trygghet i arbeidslivet

Les mer om arbeidstakerorganisasjonen Lederne og meld deg inn her.

Anbefalt lederstil: tjenende lederskap

Når kontoret stenges ned, mister man gjerne de små, men viktige sjekkpunktene gjennom dagen som holder lederen oppdatert på alt som rører seg av stort og smått. Når ansatte ikke lenger sitter fysisk sammen, man ikke er tilgjengelig på digitale plattformer til enhver tid, og man ikke innrapporterer på samme måte som tidligere, mister man lettere oversikten. For mange ledere kan det ha opplevdes som utfordrende å oppleve tap av kontroll.

Skal du lykkes i arbeidslivet post korona kan du ikke tviholde på samme grad av kontroll som du hadde før. Felles for de lederne som har størst sjanse for å lykkes i fremtiden, er de som legger om til såkalt tjenende lederskap.

Sjefforsker i Sintef, Nils Brede Moe.

 

Men, skal du lykkes i arbeidslivet post korona kan du ikke tviholde på samme grad av kontroll som du hadde før. Det er Sintefs konklusjon, etter å ha intervjuet 60 ledere og ansatte i fem store, nordiske selskap.

– Felles for de lederne som har størst sjanse for å lykkes i fremtiden, er de som legger om til såkalt tjenende lederskap, skriver sjefforsker i Sintef, Nils Brede Moe, i et innlegg publisert på dn.no.

– Dette vil endre virksomheters organisering, ved at beslutninger vil bli fattet nettopp i nettverk og ikke i hierarkier som nå, konkluderer Moe.

Interessert i å bli bedre til å delegere? Her er to tips!

Lær av hverandre

Den nye normalen stiller krav til at ledelsen klarer å følge med i tiden, men det er ikke nødvendigvis gjort i en håndvending å legge om til en ny lederstil. Mange ledere vil derfor ha nytte av å diskutere og lære av andre ledere.

I tiden fremover blir det kanskje viktigere enn noen gang å knytte seg til tettere til de nettverkene man har tilgjengelig. Medlemmer i Lederne får tilgang til et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere. Webinarer og digitale forelesninger, kurs, seminarer og konferanser, åpner for gode diskusjoner og arenaer der både lederstil og erfaringer kan diskuteres.

Les mer om Ledernes medlemsfordeler.

Sørg også for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i organisasjonen. Foruten å benytte seg av nettverkene man har tilgjengelig, kurstilbud og seminarer, kan det være lurt å skape arenaer for diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling mellom ledere og medarbeidere.

Vil du ha flere ledelsesnyheter?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Går vi mot en ny «kontorhverdag»?

Ifølge Moe snakkes det om at «hybridkontoret» vil gjøre seg gjeldende på morgendagens arbeidsplasser. Det vil si at arbeidstakerne i større grad enn tidligere kan veksle mellom å jobbe på det fysiske kontoret og på hjemmekontoret. Flere bedrifter har allerede tatt til orde for at fremtidens kontorhverdag nettopp blir en slik kombinasjon.

Gode og store nettverk styrker produktiviteten, og er en forutsetning for at ansatte skal trives og oppleve jobben som meningsfull.

Nils Brede Moe.

 

For å tilrettelegge for god dialog, effektivitet og tidsstyring, må lederne sørge for at både de selv – og de ansatte – har gode verktøy og en felles forståelse for digital samhandling. Kurs og webinarer er én av flere måter lederne kan tilegne seg sårt nødvendig kompetanse.

Ifølge Moe er det avgjørende at de ansatte inngår i, og har tilgang til, et godt nettverk i organisasjonen: – Gode og store nettverk styrker produktiviteten, og er en forutsetning for at ansatte skal trives og oppleve jobben som meningsfull, skriver han.

Sintefs studie viser at gruppene som har løst oppgavene sine best under pandemien, er de som hadde store og gode nettverk allerede før koronapandemien, og som evnet å videreføre dette virtuelt.

Tre tips som kan hjelpe ledere i den nye arbeidshverdagen

 1. Skap arenaer der ansatte kan bygge nettverk.
 2. Utform oppgaver slik at de ansatte jobber sammen, ikke alene.
 3. Tilrettelegg for god teknologistøtte. Ulike oppgaver eller samhandlingsmønstre krever ulik teknologi. Standardisering av teknologi fungerer ofte ikke.

Kilde: DN.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.