Kvinne med langt brunt hår står med armene i kors og ser ut i rommet. Bilde til sak om psykososialt arbeidsmiljø for Lederne
Psykososialt arbeidsmiljø

Hvordan har du det egentlig på jobb?

Det psykososiale arbeidsmiljøet påvirker helsa, arbeidsevnen, trivselen og produktiviteten vår. Hva skal til for at det fungerer optimalt for hver enkelt?

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Psykologiske arbeidsfaktorer handler om hvordan vi opplever jobbsituasjonen og innholdet i arbeidet. Sosiale arbeidsfaktorer handler om det mellommenneskelige samspillet på jobb. Psykososialt arbeidsmiljø er en samlebetegnelse for disse to aspektene. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) forsker på psykososialt arbeidsmiljø. De identifiserer positive og negative faktorer som påvirker arbeidsmiljø, helse, arbeidsevne, trivsel og produktivitet.

– Kunnskapen kan bidra til å synliggjøre hvilke konkrete faktorer det er viktig å inkludere når virksomheter skal kartlegge sitt arbeidsmiljø, forklarer forsker Håkon Johannessen i STAMI.

Sjekk ut medlemskap hos Lederne!

Meld deg på her.

Betydelig gevinst

Det psykososiale arbeidsmiljøet har stor betydning for lidelser som psykiske plager og muskel- og skjelettsmerter. Dette er årsak til 60 prosent av langtidsfraværet i Norge. En betydelig andel av dette fraværet kan ifølge STAMIs forskning knyttes til psykososiale risikofaktorer.

I et arbeidsmiljø finnes det både risikofaktorer og beskyttende faktorer. De beskyttende faktorene bidrar til å dempe den negative virkningen risikofaktorer kan ha på helse, trivsel og arbeidsevne.

 

Virksomheter bør sørge for å fremme psykososiale faktorer som vi vet har gunstige virkninger på ansattes helse og arbeidsevne.

Håkon Johannessen, forsker i STAMI

 

– For eksempel tåler man høye krav i arbeidet bedre hvis man samtidig har stor grad av selvbestemmelse i arbeidssituasjonen. Endringer på jobb tåles bedre dersom man opplever sin nærmeste leder som inkluderende, støttende og rettferdig, sier Johannessen.

Les også om hvordan overtid påvirker oss.

Muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon, positive utfordringer, støtte fra nærmeste leder og et godt sosialt klima påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet positivt.

– Gevinsten ved å jobbe systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet vurderes som betydelig. Virksomheter bør fremme psykososiale faktorer som vi vet har gunstige virkninger på ansattes helse og arbeidsevne, poengterer Johannessen.

Varige endringer

Det siste året har myndighetene oppfordret alle som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor for å begrense koronasmitte. Selv om det foreløpig ikke finnes empirisk forskning på hvilken effekt det har på det psykososiale arbeidsmiljøet, er det forsket på fjernarbeid før pandemien.

– Å flytte arbeidet hjem kan blant annet få konsekvenser for selvbestemmelse og rolleklarhet. Derfor er det viktig at ledere følger tett opp hver enkelt ansatt for å kunne avdekke mulige negative virkninger av hjemmekontor, sier Johannessen.

Få tips til å gjøre hjemmekontoret bedre!

Uklare rolleforventninger, usikkerhet rundt hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres og hvordan de skal utføres kan føre til flere stressrelaterte helseplager.

– Arbeidstiden kan også oppleves som udefinert når man jobber hjemmefra. Skillet mellom arbeidsliv og privatliv blir mer utydelig, og noen opplever en forventing om at de også er tilgjengelig på kveldstid, sier han.

 

Mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet, og økt bruk av hjemmekontor sparer virksomheten for kostnader.

Håkon Johannessen, forsker i STAMI

 

Pandemien er en unntakstilstand, men Johannessen tror at den vil føre til en del varige endringer for arbeidsforholdene i mange virksomheter.

– Det er grunn til å tro at fjernarbeid, i hvert fall noen dager i uka, blir mer utbredt. Mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet, og økt bruk av hjemmekontor sparer virksomheten for kostnader. Vi i STAMI er veldig interessert i å følge den utviklingen, og se hva slags konsekvenser økt bruk av hjemmekontor får for det psykososiale arbeidsmiljøet, forteller Håkon Johannessen.

 

Psykososiale faktorer som påvirker positivt:

 • Støttende og rettferdig ledelse: Leder gir støtte og hjelp i arbeidet, er villig til å lytte, verdsetter arbeidsresultater, fordeler arbeidsoppgaver rettferdig og behandler ansatte rettferdig og upartisk.
 • Balanse mellom krav og kontroll over eget arbeid: En aktiv arbeidssituasjon hvor høye krav er balansert ved stor grad av selvbestemmelse knyttet til hvordan man utfører arbeidet.
 • Godt arbeidsklima: Arbeidsmiljøet kjennetegnes ved å være oppmuntrende, støttende og behagelig.
 • Positive utfordringer: En opplevelse av at ferdigheter man har er nyttig i jobben, samt at arbeidssituasjonen oppleves som meningsfull og utfordrende i positiv forstand.

 

Psykososiale faktorer som påvirker negativt:

 • Rollekonflikt: At man møter ulike krav i arbeidet som ikke lar seg forene.
 • Rolleuklarhet: Mangel på tydelige mål og forventninger til jobben man skal utføre.
 • Mobbing og trakassering: Mobbing vil si å bli utsatt for gjentatte trakasserende handlinger over tid, der den som er utsatt opplever en maktubalanse i forhold til mobber, noe som gjør det vanskelig å forsvare seg mot handlingene.
 • Vold og trusler: Viser til at man på jobben kan oppleve slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep, eller trusler om slike handlinger.

Kilde: STAMI – Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

 

Publisert i Arbeidsmiljø, Motivasjon
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.