Hvordan sette gode mål? 

Til tross for at tydelige mål er en viktig del av enhver strategi, feiler likevel mange i forsøket på å definere dem. Her er noen punkter verdt å ha med seg i strategiprosessen. 

Tekst
Redaksjonen
Foto
Getty Images
Dato

Enten du er dedikert sportsutøver eller leder er definerte mål nødvendig for å finne fokus, motivasjon og retning i arbeidet.  En feil mange gjør, er å forveksle mål med formål. Da er det fort gjort å komme skeivt ut. 

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Hva er et mål? 

Mens formål i stor grad handler om hvorfor man skal gjøre noe, handler målet om hva man vil oppnå. Ofte er det hensiktsmessig å definere ett overordnet mål, i tillegg til flere delmål eller milepæler på veien.  

Det finnes litt ulike kriterier å styre etter når du skal sette et mål. Her er en oversikt: 

 • Resultatmål settes ut fra hva man skal levere, ofte i form av hva et sluttprodukt skal være eller inneholde.  
 • Effektmål settes ut fra hvilken virkning målet skal ha, for eksempel i form av økning i antall kunder, inntjening eller innspart tid.  
 • Samfunnsmål settes ut fra ønsket effekt og verdiskapning for samfunnet, på kort og på lang sikt. 
 • Virksomhetsmål er ofte langsiktig, og settes ut fra hvilken ønsket fremtidig situasjon man ønsker å se etter at gevinsten er realisert.  

ESG-mål for en bedre fremtid 

Etter at FN lanserte sin globale arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, har det både blitt viktig og nødvendig for næringslivet å implementere egne mål for bærekraft og sosialt ansvar på strategisk nivå. Flere av bærekraftsmålene har også blitt lovfestet å rapportere på. 

ESG står for enviromental, social and governance, oversatt til miljø-, sosial- og

selskapsstyring, og er en måte å rapportere sosialt ansvar og bærekraftseffekt på. 

Les mer om hvordan du kan jobbe med å sette egne ESG-mål i tråd med FNs bærekraftsmål. 

Kriteriene for god målsetting  

Når du jobber med strategisk målsetting, ligger mye av kunsten i å finne så presise formuleringer som mulig. Finner du den perfekte formuleringen for målet ditt, skal det både trigge motivasjon og gi god driv inn i prosjektet. 

En effektiv og mye anvendt metode er å følge SMART-kriteriene for å sikre at målet blir tydelig og dermed lett å styre etter. 

SMART-modellen

Specific – finn et spesifikt område du ønsker å skape resultat. 

Measurable – forsøk å finne en målbar indikator

Assignable – pass på at målet kan brytes ned og delegeres som oppgaver.

Realistic – sørg for at målet er realistisk å nå ut fra dine/bedriftens/teamets forutsetninger.

Time-related – spesifiser en tidsramme for målet. 

Locke og Latham’s Fem Prinsipper

Dr Edwin Locke og Dr Gary Latham brukte mange år på midten av 1900-tallet på å forske på målsetting i arbeidslivet og hvilke kriterier som bør oppfylles for å kunne sette gode mål. De fant ut at klare mål og passende tilbakemeldinger har motiverende virkning på medarbeidere  – som igjen forbedrer selskapets ytelse. 

De identifiserte følgende  fem elementer: 

 • Klarhet – målet må være tydelig og klart definert (her er SMART-modellen nyttig) 
 • Utfordrende – folk motiveres ofte av utfordringer, men pass på at det er realistisk å få til. Her gjelder det å være grundig i både analyse-arbeidet og kommunikasjonen med medarbeidere og øvrig ledelse. 
 • Forpliktelse – involver medarbeidere i målsettingenl. Dette sikrer både eierskap og motivasjon hos alle. 
 • Tilbakemelding – forventningsstyring, dialog og evaluering er en viktig del av målsettingsprosessen. Husk at et mål bør være skalerbart, slik at det kan justeres opp eller ned om uforutsette ting oppstår. 
 • Oppgavekompleksitet – vær bevisst på at oppgavene som knyttes til målet ikke blir overveldende komplekse. Det kan føre til høyt stressnivå og mye overtid for personer i krevende roller, som igjen kan gå på bekostning av de gode resultatene over tid.  

Sett KPI´er som fungerer  

For å unngå at strategien bare blir et tungt tekstdokument som aldri settes i live, er det nødvendig å sette noen KPI´er, eller Key Performance Indicators. KPI er ofte tall eller andre målbare suksesskriterier som hjelper deg å evaluere måloppnåelse.  

For å sette en realistisk KPI er det lurt å… 

 1. ha god kjennskap til strategi og hva selskapet ønsker å oppnå. 
 2. definere noen spørsmål knyttet til selskapets yteevne i lys av ønsket posisjon 
 3. finne ut hvilken data som finnes og som kan indikere suksess 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

 

Kilder: Psykologisk.no, snl.no, projectsmart.co.uk, mindtools.com, visma.no. 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.