Kvinne som jobber overtid på hjemmekontor med sønnen ved siden av seg
Grensesetting

Overtid og merarbeid – når har det gått for langt?

Lange dager og høyt arbeidspress kan føre til psykiske plager og utbrenthet. Det er lederes ansvar å ivareta ansattes helse slik at de ikke sliter seg ut på overtid.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Mye overtid kan føre til en vedvarende stresstilstand, som igjen øker risikoen for angst og depresjon. Lange arbeidsdager gir tilsvarende mindre fritid med hvile, rekreasjon og sosialt samvær.

Risiko for psykisk og fysisk stress

Å sitte stille foran en skjerm i time etter time, og hive innpå kjappe måltidsløsninger når blodsukkeret synker til bunns er oppskriften også på fysiske plager hvis det skjer over tid.

En spørreundersøkelse blant mer enn tusen ingeniører og teknologer utført av OsloMet og BI viser at høyt engasjerte medarbeidere kan ha større risiko for å bli utbrent.

Overtid lønner seg ikke

– Det er ikke en klok strategi alltid å gi flere oppgaver til de kjempeengasjerte. Ja, de leverer sikkert, men det kan ha en dyr pris etter hvert hvis det blir for mye, sier organisasjonsforsker Christina Nerstad ved OsloMet til forskning.no. Hun er en av forskerne bak studien.

Høyt engasjerte medarbeidere jobber ofte mer overtid, oppsøker ekstra oppgaver eller leverer over forventning. Det kan være fristende og lettvint for en leder å pålegge slike medarbeidere enda flere oppgaver. Det kan i verste fall føre til utmattelse og utbrenthet.

Dette sier Arbeidsmiljøloven

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

 • 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
 • 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Arbeid som utføres ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser kalles merarbeid. Overtid blir det først når det arbeides utover dette.

Overtid er kun tillatt ved særlige og spesielle behov – det kan altså ikke være en fast ordning. Særlige og spesielle behov kan for eksempel være:

 • Fravær som gir underbemanning og forstyrrer den daglige driften.
 • Fare for at anlegg, maskiner, råstoff eller produkter kan ta skade.
 • Uventet arbeidspress.
 • Særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse.

Begrepet «samlet arbeidstid» omfatter både alminnelig arbeidstid, merarbeid og overtid.  Ved et særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil:

 • 10 timer i løpet av sju dager
 • 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker
 • 200 timer i løpet av 52 uker

Les mer om reglene for overtid hos Arbeidstilsynet

Fjernarbeid krever tydelig ledelse

Mange bedrifter varsler økt bruk av hybride kontorløsninger også etter pandemien. Det innebærer et vekselbruk mellom å jobbe på kontoret og hjemmefra. Med jobbpc-en bare noen skritt unna sofaen, er det fort gjort å svare på en mail eller skive ferdig en rapport etter at barna har lagt seg, eller når du er på hytta og egentlig skal ha ferie.

Fjernarbeid gjør det vanskeligere for ledere å kontrollere når ansatte jobber, spesielt hvis de ikke fører opp fritid brukt på jobb som overtid. Derfor er det særlig viktig med tydelige regler og klare oppfordringer fra ledere om å begrense jobbing i fritiden. Det øker sannsynligheten for at medarbeiderne stiller og uthvilte i den faktiske arbeidstiden.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Bedre vilkår for fagorganiserte

En analyse utført av Parat på oppdrag for Arbeidsforskningsinstituttet i 2018 viser at nesten en tredjedel av norske arbeidstakere ikke registrerer overtid. Ledere med personalansvar er overrepresentert, og uorganiserte jobber oftere mer utover alminnelig arbeidstid enn fagorganiserte. Overtid skal godtgjøres med et kronetillegg på minimum 40 prosent i tillegg til den vanlige lønnen. I tariffavtaler kan det være avtalt høyere satser. Etter skriftlig avtale kan overtidstimene helt eller delvis avspaseres i stedet for å utbetales. Overtidstillegget kan imidlertid ikke avspaseres og må derfor utbetales.

Arbeidsmiljøloven sikrer deg altså kun 40 prosent overtidsbetaling basert på avtalt lønn. Uorganiserte må selv avtale prosenttillegg utover dette direkte med sin leder.

Tips til ledere

 • Sett deg inn i regelverket: Les reglene for overtid på Arbeidstilsynets hjemmesider.
 • Fordel oppgaver: Det kan være fristende å pålegge arbeidsomme ansatte enda flere oppgaver. Sørg for en fornuftig og rettferdig fordeling av arbeidsoppgaver blant medarbeiderne.
 • Se etter faresignaler: Vær lydhør ovenfor ansatte som sender signaler om at de er overarbeidet. Se etter tegn som konsentrasjonsvansker, trøtthet eller anspenthet, og ta faresignalene på alvor.
 • Ta en prat: Hvis du er bekymret for at en medarbeider jobber for mye overtid, bør du innkalle vedkommende til en samtale. Ingen er tjent med utbrente ansatte.
 • Fri er fri: Hvis du mottar mailer eller telefoner fra ansatte som egentlig har fri, bør du tydeliggjøre skillet mellom jobb og fritid i bedriften.

Som medlem i Lederne har du en rekke fordeler

…blant annet:

 • Nettverk: Medlemmer i Lederne får tilgang til et stort tverrfaglig nettverk med andre ledere.
 • Kurs: Med Ledernes omfattende kurstilbud kan du holde deg faglig oppdatert og bli en bedre leder.
 • Juridisk bistand: Lederne har egne ansatte rådgivere, jurister og advokater, samt samarbeidsavtaler med eksterne advokatfirmaer som sørger for at du får rask hjelp.
 • Gratis e- og lydbøker: Lederne tilbyr et håndplukket utvalg av relevante e-bøker fra norske og internasjonale eksperter innen ledelse, strategi og karriere.

Det lønner seg å være medlem

Les mer om Ledernes medlemsfordeler her

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.