Gjenåpning av barnehager – erfaringer og utfordringer

Foreldre setter stor pris på gjenåpningen – og det gjør også de ansatte, som med stort engasjement har bidratt mye til å få etablert og å følge smittevernreglene og anbefalingene.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Norrøna barnehage / Privat
Dato

Tidligere saker om temaet:

Etter regjeringens beslutning åpnet de første barnehagene mandag 20. april igjen, også for barn med foreldre som ikke tidligere har vært definert som samfunnskritisk personell. Noen barnehager benytter seg imidlertid av overgangsperioden fram til 27. april for å bruke tiden til opplæring av ansatte, prosedyre-beskrivelser for ansatte og foreldre samt til etablering av nødvendige fysiske tiltak i barnehagens lokaliteter.

Høyt energinivå

Lederne har medlemmer både i kommunale og private barnehager, og vi er nysgjerrige på erfaringer og ledelsesutfordringer etter noen dagers gjenåpning i begge barnehageformene. Hvordan har man innrettet seg etter myndighetenes veileder, som kom onsdag 15. april? Vi har vært i kontakt med to barnehageledere som også har bakgrunn i Ledernes bransjeutvalg for barnehager.

Johnny Tiochta

– Min umiddelbare reaksjon er at de ansatte har hatt et høyt energinivå og stått på for å klargjøre barnehagen for åpning, både med å sette seg inn i reglene, bidra til utforming av nye prosedyrer og ikke minst til å gjennomføre fysiske tiltak på barnehagens område ute og inne sier Johnny Tiochta, som er enhetsleder i Hanken barnehage, som er en kommunal barnehage i Skien.

Profesjonelle holdninger

Den største bekymringen for lederne i barnehagene har nok vært om foreldre og ansatte ville være lojale mot de anbefalingene som både barnehageledelsen og myndighetene har satt opp. Her snakker vi blant annet om nye mottakslokaliteter og begrenset adgang for foreldre når barn ankommer til og drar hjem fra barnehagen, samt strenge renholds- og hygienetiltak for ansatte og barn.

Veronica Langaune

– Jeg har egentlig forholdt meg ganske rolig, spesielt fordi de ansatte har hatt en god profesjonell holdning til dette helt fra vi foretok en grundig opplæring og gjennomgang av materiellet som fulgte veilederen fra myndigheten, sier Veronica Langaune, daglig leder i Norrøna barnehage som er en privat barnehage i Tromsø.

Hun tilføyer at foreldrene også har innrettet seg lojalt etter de gitte retningslinjene.

Usikkerhet og bekymringer

I flere medier, også i de sosiale, har det kommet bekymringer fra foreldre som vurderer å holde sine barn hjemme både fra skole og barnehage fordi de er usikker på smitterisikoen og i hvor stor grad barnehagen er i stand til å innrette seg etter smittevernreglene. På spørsmål om lederne har merket en engstelse hos foreldre og hos ansatte, svarer Tiochta og Langaune ganske samstemte slik:

– Vi har også registrert at noen bekymringer er kommet til uttrykk i ulike media. Vi har også vært i kontakt med noen foreldre om dette temaet. Vi tror vi ganske sikkert kan si at de foreldre som har kommet med barn til barnehagen har hatt tilstrekkelig tillit til at vi gjør vårt ytterste for alle regler både fra myndigheter og fra oss selv blir fulgt, sier både Veronica Langaune og Johnny Tiochta.

De fleste barnehageledere har kontakter i andre barnehager. Enten fordi de har samme arbeidsgiver/eier (konsern, kommune), eller fordi man har etablert samarbeid eller nettverk. Når slike felles delvis problematiserte forhold kommer opp, øker også dialogen mellom barnehagene.

– Vår barnehage er organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og er i tillegg med i et samarbeidsforum med flere andre barnehager. Vi som er ledere har ofte kontakt og har jevnlig erfaringsdeling som tema, og har allerede klarlagt at våre erfaringer etter noen dager er ganske samstemte, sier Veronica.

I de fleste kommuner er det flere enn en barnehage, så organiseringen og samarbeidet er naturlig.

– Det er jo flere barnehager i Skien kommune, og dialogen mellom barnehagene og internt i oppvekst-seksjonen er selvfølgelig aktiv, særlig når situasjonen er som den er, sier Johnny.

Spesielle omstendigheter

I slike spesielle situasjoner som berører så store deler av samfunnet, kan utfordringene man møter som barnehageleder være ganske spesielle og vanskelige å takle.

– En stor utfordring for meg som leder i barnehagen i denne situasjonen har gått på kommunikasjon med foreldre og ansatte med flerkulturell bakgrunn, særlig språkproblemer knyttet til små nyanser i informasjon som gis. I tillegg har det vært en del praktiske utfordringer med organisering innad i barnehagen for å kunne etterleve myndighetenes veileder, gjeldende lover og forskrifter i praksis, sier Johnny Tiochta.

Det meste av ledelsesteori sier at jo høyere grad av hvordan man klarer å møte uforutsette utfordringer (ta læring) jo bedre blir man som leder, og jo høyere blir motivasjonen i virksomheten.

– Motivasjonen hos de andre ansatte, både pedagogiske ledere, barnehagelærere og assistenter har hele tiden vært så høy at det har gjort det lettere å oppfylle de største utfordringene med gjenåpningen som å ivareta barnas behov, koordinere og skape en ny hverdag for barn, ansatte og foreldre samtidig som vi skal følge smittevernreglene, sier Veronica Langaune.

Mange barnehager har av bemanningsmessige årsaker vært nødt til å redusere åpningstiden på grunn av de nye reglene i veilederen om etablering av adskilte grupper (kohorter). For noen foreldre har det skapt noen utfordringer, men for barnehagene har det vært et valg mellom å følge smittevernreglene eller ikke, fordi myndighetene ikke har satt av økonomiske midler for å dekke opp med ekstra bemanning.