Øystein Nilsen

Lederne anker prinsipiell tingrettsdom

Lederne-medlemmet og brannmann Øystein Nilsen krever å kunne beholde særaldersgrense på 60 år med rett til å gå av med pensjon ved fylte 57 år i sin stilling som vaktleder ved 110-sentralen i Arendal.

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
Privat
Dato

Øystein Nilsen krever en fastsettelsesdom for at han har rett til å tre tilbake i stilling som brannformann, og at han har rett til erstatning for det tap han lider som følge av at hans særaldersgrense ikke kan gjøres gjeldende. Brannmenn har på grunn av yrkets særlige belastning en aldersgrense på 60 år.

Lederne-medlemmet og brannmann Øystein Nilsen.

Aksepterte tilbud

Nilsen har vært ansatt i Arendal kommune som brannmann siden januar 1990. I 2011 aksepterte han tilbud fra arbeidsgiver om å overta en stilling som alarmsentraloperatør ved 110-sentralen i Arendal.

Bakgrunnen for dette var at Nilsen ikke lenger oppfylte de nødvendige helsemessige kravene for å kunne være røykdykker. Det er enighet om at partene forutsatte at Nilsen fikk beholde sin særaldersgrense.

Nilsen aksepterte arbeidsgivers tilbud om omplassering og ble ved overgangen gitt ett års permisjon fra sin tidligere stilling. Han erklærte i april 2012 at han ikke ønsket tilbakeføring til sin tidligere stilling som brannmann. På denne bakgrunn ble han tilbudt fast stilling som alarmsentraloperatør ved 110-sentralen, og han aksepterte dette i mai 2012. I denne arbeidsavtalen står det at Nilsen har særaldersgrense, og arbeidsgiver sjekket spørsmålet på forhånd med pensjonskassen.

Våren 2018 ble pensjonsalderen til Nilsen et tema, og det ble avklart at Arendal kommune mener at aldersgrensen for de som arbeider på 110-sentralen er 70 år etter tariffavtalen. Arbeidsgiver beklaget feilinformasjonen til Nilsen, men mente at Nilsen måtte bære konsekvensene av dette. Hans pensjonsalder var derfor uventet økt med hele 10 år.

– Selv om jeg forstår prinsippet om at en avtale som inngås i strid med gjeldende tariff er ugyldig, føles det urimelig og ganske uforståelig at jeg som arbeidstaker skal bære konsekvensen av innholdet. Kommunen er en profesjonell avtalepart med egen personalavdeling og egne jurister. Når de utarbeider en arbeidsavtale med meg som arbeidstaker, burde jeg kunne forvente at denne er juridisk holdbar, og at eventuelle feil ikke belastes meg som arbeidstaker. Dette prinsippet oppleves svært urettferdig og feil. Derfor har jeg ønsket en ny vurdering av saken i lagmannsretten, sier Øystein Nilsen i en kommentar.

Kjernen i saken

Spørsmålet denne saken reiser er om arbeidsgiver eller arbeidstaker skal bære risikoen for at arbeidsgivers praksis med særaldersgrense var tariffstridig. Lederne og Nilsen mener arbeidsgiver i denne saken må bære konsekvensen av feilinformasjon og praksis. Arendal kommune må anses forpliktet til å stå ved sitt løfte til Nilsen om 60 års aldersgrense – et løfte som ble inkludert i hans arbeidskontrakt da han i 2013 aksepterte sin nåværende stilling.

– Jeg har følt meg svært godt ivaretatt av Lederne og deres juridiske samarbeidspartnere Norman & Co gjennom denne saken. Det oppleves tungt å ta opp kampen med en stor og tung organisasjon som kommunen som enkeltperson, og støtten fra Lederne har vært uvurdelig i den sammenhengen, kommenterer Nilsen.

Saker fra andre forbund er blitt satt på vent i påvente av Nilsens sak. Ledernes forfølgning av denne prinsipielle saken har derfor stor betydning for Nilsen og andre arbeidstakere.