Her ser du forbundsleder Audun Ingvartsen holde tale fra en tale stol til kongressforsamlingen i 2019.

Lederne med resolusjon om energi

Global oppvarming er en av vår tids store utfordringer, og betydelige reduksjoner av alle typer klimagassutslipp er nødvendig. Norge vil gjennom sine forpliktelser i Parisavtalen ta ansvar. Lederne er opptatt av å bevare miljø og klima, og vil fremme bærekraftig utvikling for å sikre best mulig utkomme for fremtidige generasjoner.

Tekst
Tor Hæhre
Dato

Dette er deler av resolusjonen som Ledernes kongress vedtok 15. november. I resolusjonen slås det fast at dersom man skal nå klimamålene, er det nødvendig at utslippene fra fossile energikilder reduseres og at olje og gass anvendes mest mulig energieffektivt. Samtidig er det viktig at man i energiomleggingen tar i bruk alternative fornybare energikilder. Norge er en naturressursnasjon som stadig må søke å ta i bruk ny teknologi ved produksjon av fossile brensler, heter det videre i resolusjonen.

Ledernes energirapport

Lederne fikk i høst utarbeidet en energirapport i samarbeid med Menon Economics, som tar for seg utsiktene framover når det gjelder Norge som energinasjon. I rapporten slås det fast at spesielt gass må være en del av løsningen i overgangen til bruk av fornybar energi, og at det derfor ikke er et alternativ å ensidig stoppe produksjonen på norsk sokkel. I global sammenheng står Norge for en liten del av olje- og gassproduksjonen, og en rask avvikling av norsk petroleumsindustri vil bare styrke andre lands produksjon, i tillegg til at mange av disse landene har betydelig svakere krav til utslipp enn det Norge har.

I resolusjonen slås det videre fast at norske vindressurser og bruk av hydrogen blir en ny norsk grønn satsning og prosessindustrien må gjennomføre en grønn energieffektivisering, i tillegg til Co2-lagring, noe som også er i tråd med rapporten.

Torsdag 5. desember møtte forbundsleder Audun Ingvartsen, seniorrådgiver Tor Hæhre og sentralstyremedlem Per Helge Ødegård flere medlemmer av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å presentere rapporten for politikerne.